„Potom přišli Moábci a Amónovci s některými Meunejci, aby bojovali proti Jóšafatovi. 2 Někteří muži přišli a oznámili Jóšafatovi: „Přichází proti tobě obrovské vojsko z Edómu, z druhé strany moře. Je už v Chazonu Tamarově“ (tj. v En Gedi). 3 Znepokojen se Jóšafat rozhodl dotázat Hospodina a vyhlásil půst pro celé Judsko. 4 Judský lid se shromáždil, aby hledal pomoc u Hospodina; skutečně, přišli ho hledat ze všech judských měst. 5 Jozafat se postavil v judském a jeruzalémském shromáždění u Hospodinova chrámu před novým nádvořím 6 a řekl: „Hospodine, Bože našich otců, nejsi ty ten Bůh, který je na nebesích? Ty vládneš nad všemi královstvími národů. Ve tvé ruce je moc a síla a nikdo se ti nemůže postavit. 7 Což jsi, Bože náš, nevyhnal obyvatele této země před svým lidem Izraelem a nedal ji navždy potomkům svého přítele Abrahama? 8 Žili v ní a vystavěli v ní svatyni tvému jménu a říkali: 9 „Kdyby na nás přišlo neštěstí, ať už meč soudu, mor nebo hlad, postavíme se před tebou před tento chrám, který nese tvé jméno, a budeme k tobě volat ve své tísni a ty nás vyslyšíš a zachráníš. . . 14 Tehdy sestoupil Hospodinův duch na Jachaziela, syna Zachariášova, syna Benajášova, syna Jeielova, syna Mataniášova, levitu a potomka Asafova, když stál ve shromáždění. 15 Řekl: „Jáchyme, já jsem Hospodin: „Poslouchejte, králi Jóšafate a všichni, kdo žijí v Judsku a Jeruzalémě! Toto vám říká Hospodin: „Nebojte se a nezoufejte kvůli tomuto obrovskému vojsku. Vždyť bitva nepatří tobě, ale Bohu… . . 22 Když začali zpívat a chválit, Hospodin nastražil léčky proti Amoncům, Moábcům a Seirům, kteří vpadli do Judska, a ti byli poraženi . 23 Amónovci a moábští muži povstali proti mužům z hory Seir, aby je zničili a vyhladili. Poté, co skončili s vyvražďováním mužů ze Seíru, pomohli si navzájem zničit….. 30 Jozafatovo království bylo v klidu, neboť jeho Bůh mu dal odpočinout na všech stranách.“ (2. Paralipomenon 20,1-9.14-15.22-23.30)

Když důvěřuješ Bohu, není třeba se bát.

Úvod

Život může být těžký. Být křesťanem v nekřesťanském světě přináší nejrůznější problémy. Svět nezná Ježíše. Svět ho nemiluje. Svět nechápe, proč přišel. Na druhou stranu vy Ježíše znáte. Milujete ho. A chápete, proč přišel. Přišel, aby vás zachránil z vašich hříchů a dal vám nový život. Přišel, aby vám přinesl pokoj a radost v Duchu. Přišel, abyste měli společenství s Bohem.

Tyto věci už znáte. A víš také, že ačkoli jsi zachráněn od hříchu a naplněn Božím Duchem, život na tomto světě stále není dokonalý. Je stále obtížný.

Křesťan je v jistém smyslu v boji se světem. A svět je ve válce s křesťanem – s vámi. Svět nabízí neřesti, seberealizaci a chamtivost. Svět tě chce obrátit na svou pohanskou víru, na svou bezbožnou oddanost nesvatému. A pokud se nepřizpůsobíš, pokud neskloníš koleno před jeho modlami a oběťmi, budeš zesměšňován, vysmíván a napadán.

Svět je tedy proti tobě. Zlý je proti vám ve válce. A v této bitvě dochází k nejrůznějším bojům. Uvnitř bojuješ proti hříchu: pýše, chtíči, chamtivosti, vychloubání a různým žádostem. Navenek bojujete proti nemoci, chudobě, problémům v manželství, potížím v zaměstnání, nejisté budoucnosti a dalším. Možná právě teď čelíte vážnému zápasu. Nebo jste se nedávno museli vypořádat s obtížnou situací. Možná se obáváte, že nějaká přijde.

Co jako křesťan děláte, když na vás život tvrdě dopadá, když se zdá, že není východiska, když je ovlivněn váš vztah s Bohem? Když máš obavy nebo strach? Když jsi v tísni?“

Co děláš, když čelíš takovým monumentálním překážkám? Jak odoláváš pokušení, utíkáš před zlem nebo věříš víc, než jsi schopen pochopit, jak lze tvé problémy vyřešit?“

Odpověď se skrývá v Božím slově.

Kontext:

 • Jehošafat byl čtvrtým králem odděleného Judského království kolem roku 850 až 875 př. n. l. Byl horlivým vyznavačem Božích přikázání. Ve třetím roce svého panování vyslal některá knížata, kněze a levity, aby prošli všechna judská města a učili lid z knihy Zákona. Protože hledal Hospodina, rostlo kolem něj bohatství a pocty. „Jozafat hledal Hospodina celým svým srdcem“ (2 Kr 22,9).
 • Moáb, Amónovci a Meunité přitáhli, aby proti Jozafatovi vedli válku.
 • Jozafat se bál; a právem, protože vojsko, které se k němu blížilo, bylo vskutku mocné, nad jeho síly. Byl v nesnázích.

Přečti si 2. Paralipomenon 20, verše 1-9, 14-15, 22-23, 30

 1. Měl bys důvěřovat Bohu a nebát se kvůli tomu, kdo je. Podívejte se prosím se mnou na verš 6.
  „a řekl: ‚Hospodine, Bože našich otců, nejsi snad Bůh na nebesích? A nejsi ty vládcem nad všemi královstvími národů? V tvé ruce je moc a síla, takže se ti nikdo nemůže postavit.
  1. “ Jehova je:
   1. „…Bůh našich otců“
    1. Adama a Evy, Noema, Abrahama, Mojžíše
    2. , je tedy Bohem dějin.
   2. Žije také v nebi,
    1. proto je Bohem svatosti. Nebe je svatým příbytkem Boha;
    2. proto je nade vším. Je čistý, spravedlivý a neschopný hříchu.
   3. Je také vládcem všech národů;
    1. proto je Bohem svrchovanosti. Jeho jsou všichni králové i národy. A jako takový má právo vládnout jim, jak se Mu zlíbí.
   4. On je všemocný;
    1. proto je Bohem moci.
     1. Může činit, co se Mu zlíbí. Může tvořit i ničit. Pozvednout nebo zbořit.
  2. Kým je pro tebe Bůh?
   1. Je velký nebo malý?
   2. Je všemocný nebo je slaboch?
   3. Miluje tě, nebo tě jen snáší?
  3. To, jak Boha vnímáš, ovlivňuje, jak na něj reaguješ.
   1. Judský lid věděl, kdo je Bůh, a proto k němu vzhlížel a důvěřoval mu.
   2. Jinými slovy, měl bys Bohu důvěřovat, protože je svatý, je to Král, je všemohoucí a protože tě velmi miluje.
 2. Měli byste Bohu důvěřovat a nebát se nejen proto, kdo je, ale také proto, co už udělal.
  Prosím, podívejte se se mnou na sedmý verš: „Což jsi, Bože náš, nevyhnal obyvatele této země před svým lidem Izraelem a nedal ji potomkům Abrahama, svého přítele, na věky?“
  1. Bůh už vykonal velké věci:
   1. Dal Abrahamovým potomkům zemi Kanaán.
    1. Bůh vyvolil Abrahama a slíbil mu, že z něj bude velký národ.
    2. Bůh vzbudil Mojžíše a mnoha zázraky vysvobodil svůj lid z egyptského otroctví. Rozdělil Rudé moře, zničil Egypťany.
    3. Bůh vzbudil Jozua a hebrejská vojska, aby dobyla zemi Kanaán. A tam je Bůh zasadil do země, aby nesli ovoce jako jeho vyvolený lid, aby ho mohli uctívat, ctít, sloužit mu a připravovat cestu Mesiáši.
    4. Hebrejci mohli sáhnout dolů, uchopit ruku plnou hlíny a dotknout se zaslíbení, pocítit skutečnost Božích úspěchů. Mohl se dotknout zaslíbení!“
    5. *** Protože Hebrejci znali Boha a věděli, co už pro ně udělal, znovu ho hledali.
     Pak se podívej, co udělali…
     1. Hledali Boha, v. 12: „Bože náš, cožpak je nebudeš soudit? Vždyť jsme bezmocní před tímto velkým zástupem, který jde proti nám, ani nevíme, co máme dělat, ale naše oči jsou upřeny k tobě.“
     2. Chválili Boha, v. 19: „I povstali levité ze synů Kahatových a ze synů Chórejských, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, velmi silným hlasem.“
     3. Vložili svou důvěru v Boha, v. 19: „A chválili Hospodina, Boha Izraele, velmi silným hlasem.“
     4. Chválili Hospodina, Boha Izraele. 20: „…Jóšafat se postavil a řekl: „Poslouchejte mě, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, důvěřujte Hospodinu, svému Bohu, a budete povzneseni….““
     5. Vzdávali Bohu díky, v. 20. 21: „A řekl: ‚Děkujte Hospodinu, neboť jeho milosrdenství je věčné.“
   2. Co děláte, když čelíte zkouškám a soužení? Chválíte Boha? Vkládáš v něj svou důvěru? Vzdáváte Bohu díky?
    1. Víte, že pravý charakter křesťana se často odhalí, když čelí skutečnému problému? Jak se vypořádáváte se svými problémy? Propadáš panice? Stěžujete si? Zvedáte pěst do vzduchu a křičíte na Boha? Začneš pochybovat a pak utíkáš za rychlým řešením (utíkáš k hříchu, k televizi nebo „nemluvit o tom“), nebo jdeš za Pánem v modlitbě, pokoře, chvále a důvěře a odmítáš dát strachu a obavám jakékoli místo?“
   3. Jak vidíš, Bůh už pro hebrejský lid udělal velké věci. I pro tebe už udělal velké věci… a ještě víc.
    1. Vysvobodil tě od nepřítele zvaného hřích tím, že tě vykoupil skrze svého Syna.
    2. Vyvedl tě ze země Údolí stínů smrti, dal ti místo k odpočinku a způsobil, že jsi spočinul na zelených pastvinách.
    3. Vzal tvé srdce, kdysi domov zla, a vydal je do rukou svého Syna, Ježíše.
     1. Kříž je jediným důvodem, proč máš naději na vysvobození z jakéhokoli konfliktu, problému, boje nebo starosti.
     2. Kříž je absolutní zárukou Božího závazku vůči tobě. Nikdy nebudeš opuštěn. Nemůžeš být opuštěn, Bůh na tebe nemůže zapomenout.
   4. Byli osvobozeni od pouhé hrozby smrtelné smrti. Vy jste byli vysvobozeni od hrozby věčné smrti.
    1. Oni byli vysvobozeni od nepřítele, který je chtěl zabít.
    2. Ty jsi byl vysvobozen od nepřítele, který tě chtěl zatratit.
    3. Ježíšův kříž, krev, bolest a ponížení před 2000 lety ti vykoupily pokoj, bezpečí a jistotu v zaslíbené zemi: věčný život s Bohem.
   5. Tento boj před tak dlouhou dobou nebyl jen pokusem satana zničit Boží lid tehdy, ale byl to také pokus zničit vás nyní. Žádná mesiášská linie, žádný Mesiáš, žádné spasení. Pak jste ztraceni i vy.
   6. Bůh ti dal spasení.
    1. Udělá pro tebe méně, až budeš ve svém životě čelit těžkostem?
    2. Nechal by tě zničit? Ne!
     1. Jak zvládáš hřích, nemoc, zlomené srdce, bolest, nejistotu atd.
     2. Důvěřuješ Bohu, nebo pochybuješ? Nenakrmil tě, neoblékl tě, nezahřál tě?“
    3. Neosvobodil tě od hříchu?“
     1. Bůh tě nepovolal, aby tě opustil, ale aby tě posvětil, učinil svatým a abys ho mohl užívat navěky.
     2. Protože tě miluje… velmi.
 3. Měli byste důvěřovat Hospodinu a nebát se nejen proto, kdo je a co už udělal, ale také proto, co udělá.
  1. Judský lid nevěděl, co se stane. Ale důvěřovali Hospodinu.
   Prosím, podívejte se se mnou na:
   1. v. 15 – Nebojte se a neděste se… vždyť boj nepatří vám, ale Bohu.
   2. v. 17 – Postavte se a uvidíte Hospodinovu spásu za sebe (v. 17).
   3. To byly výroky v budoucím čase. Byla to slova Božího zaslíbení!!!
  2. Tak si lid odpočinul, nebál se.
  3. v. 30 – Jozafatovo království tedy bylo v klidu, neboť jeho Bůh mu dal odpočinout na všech stranách

Závěr

Je teď Bůh jiný? Jsou jeho slova zaslíbení méně pravdivá?“

Ježíš řekl:

 • „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11,28)
 • „Já jsem s vámi po všechny dny až na konec světa.“ (Mt 11,28)
 • „Já jsem s vámi po všechny dny až na konec světa. 28,20).
 • Řekl, že jeho slova nepominou (Mk 13,31).
 • Řekl, že vás vzkřísí v poslední den (Jan 6,40).
 • Řekl, že cokoli budete prosit v jeho jménu, bude vám dáno (Jan 14,14).
 • Řekl, že vám zjeví sám sebe (Jan 14,21).
 • Řekl, že vám zjeví Otce (Mt 11,27)
 • A řekl, že se vrátí v oblacích a že ho uvidí každé oko (Mk 13,27).

Vzhledem k tomu, kdo je Bůh a co už pro tebe udělal, mu můžeš do budoucna důvěřovat ještě více a nemusíš se bát, že tě bude i nadále podporovat, milovat a pokračovat ve svém úžasném láskyplném plánu ve tvém životě.

Budeš mu důvěřovat? Jak moc Mu budeš důvěřovat? Nakolik v Něm spočineš? Je to na tobě.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.