Autor: Předtím, než je věc předložena soudu, je obžalovanému v soudním řízení zasláno upozornění. Tento varovný dopis je právním oznámením. Právní upozornění je písemný dokument zaslaný poškozenou stranou osobě, společnosti nebo jinému subjektu s cílem informovat obviněného o stížnosti, které čelí, a o jeho plánu podniknout v této souvislosti právní kroky proti obviněnému.

.jako předběžné upozornění před podáním žaloby k soudu právní upozornění stanoví podmínky, které má příjemce tohoto upozornění dodržovat a jejichž nedodržení může vést k tomu, že proti němu budou podniknuty právní kroky zasláním soudního právního upozornění. Prvním krokem po obdržení právního oznámení je konzultace s právníkem, který se zabývá právním oznámením a nese úkol řešit případ a také dotčeného klienta. Odpověď na soudní oznámení má být vypracována takovým právníkem, protože projednávaná věc již nezůstává občanskoprávní.

Každá osoba, která má tendenci způsobit nebo způsobila porušení jakéhokoli práva, právní povahy, jiné osoby, může zaslat soudní oznámení online nebo fyzicky dotčené osobě (nebo společnosti). V tomto technologickém světě lze právní oznámení zaslat i online.

Pomoc při sepsání právního oznámení si může poškozená osoba najmout nebo vyhledat právního poradce nebo občanského právníka. Ustanovení § 80 občanského soudního řádu z roku 1908 vyžaduje, aby právní oznámení obsahovalo tyto náležitosti

  • Jméno a adresu odesílatele
  • Důvod řazení k právnímu jednání
  • Odškodnění, které odesílatel požaduje
  • Shrnutí právního důvodu podání žaloby.

Oznámení musí být písemné, na hlavičkovém papíře advokáta, vyhotovené v jednoznačném jazyce v jakémkoli regionálním jazyce nebo v angličtině, jak je přijímající straně pohodlné a dostatečně srozumitelné, aby mohla odpovědět. Právní oznámení musí být opatřeno podpisy odesílatele takového oznámení i zúčastněného advokáta a tato osoba nebo advokát může právní oznámení zaslat online nebo fyzicky.

Příklad podle § 138 zákona o obchodovatelných nástrojích z roku 1881 je v případě propadnutí šeku zaslání právního oznámení výstavci povinné do 30 dnů ode dne propadnutí šeku. V případě, že po 15 dnech od doručení právního oznámení nedojde k proplacení peněz, může poškozený do dalších 30 dnů zahájit právní kroky.

Formát je následující:

Registrovaný A.D.

ABC

Advokát……………………………..

Datum …………………………..

Shri ………………………….

Vážený pane,

Na základě pokynů mého klienta Shri ………………… Vám tímto dávám výpověď, abyste opustil, vyklidil a předal pokojné prázdné vlastnictví domu s číslem …………………………………, který obýváte jako jeho měsíční nájemce za měsíční nájemné ve výši Rs…………….. p.m., a to uplynutím jednoho měsíce následujícího po běžném měsíci, v němž obdržíte výpověď, jelikož jste mému klientovi od …………….. neplatil nájemné. Upozorňujeme, že vztah mezi Vámi a mým klientem jako nájemcem a pronajímatelem je s účinností od uvedeného data ukončen.

Upozorňujeme, že pokud této výzvě nevyhovíte, můj klient proti Vám podá žalobu o navrácení držby a zisku, náhradu škody a nákladů.

S pozdravem,

ABC

Advokát

Postup právní výpovědi:

1. Poškozená osoba nebo skupina osob či společnost může výpověď sepsat buď sama, nebo využít pomoci či přijmout služby profesionálního právníka. Právník sepíše právní oznámení na svém hlavičkovém papíře, který by měl být konkrétní a řádný s uvedením jeho adresy a kontaktních údajů. Měla by být uvedena data vydání právního oznámení, jméno a další důležité pověření osoby, které je právní oznámení vydáváno, teprve poté může být oznámení zahájeno.

2. Měl by být přesně uveden důvod, pro který strana, která vydává právní oznámení a plánuje podniknout právní kroky.

3. V oznámení by měl být uveden důvod, pro který je právní oznámení vydáváno. Předchozí komunikace související s důvodem dotčeného oznámení by měla být podrobně uvedena, aby nedošlo k zamaskování jakýchkoli zásadních informací.
4. Příjemci právního oznámení by měla být nabídnuta přiměřená lhůta přibližně 30 nebo 60 dnů k zahájení jednání o urovnání záležitosti nebo k provedení požadovaných úkonů. Pokud existuje požadavek, který má takový příjemce splnit, musí mu být poskytnuta přiměřená lhůta k provedení potřebných úkonů.

5. Poté může být právní oznámení zasláno prostřednictvím doporučeného dopisu s doručenkou nebo kurýrní služby, případně právní oznámení online. Použití doporučeného A. D pro zaslání právního oznámení není povinné, ale je výhodné pro vydavatele, protože příjemce potvrzuje přijetí oznámení na A. D kartě. Když se oznámení vrátí odesílateli nebo vydavateli, slouží jako důkaz o přijetí dotčenou stranou.

V souvislosti s právním oznámením je třeba mít na paměti několik věcí, jako například:
1. Každý odstavec oznámení má být uvozen slovy „Můj klient prohlašuje“. To má protistranu ujistit o přímé shovívavosti klienta a o tom, že si ji advokát nevymyslel.
2. Poslední odstavec výpovědi obsahuje pokyny nebo podmínky, k nimž se má protistrana ve stanovené lhůtě přiklonit nebo je dodržet. Nebude-li strana ve stanovené lhůtě konat, bude nucena využít občanskoprávních opravných prostředků. Počet dnů by měl být přednostně 30 dnů. V případě výzvy ke smíru musí být totéž uvedeno v samotném posledním odstavci.
3. V dnešní době je právní výzva výzvou a věci musí být jasně uvedeny ohledně pokynů klienta, kterému advokát vychází vstříc. Právní výpověď, řádně podepsaná advokátem i klientem, bude působit jako estoppel v případě, že klient bude později tvrdit, že se na vydání právní výpovědi nepodílel.

Ačkoli není povinné zasílat právní výpověď před podáním žaloby v každém případě, přesto je právní výpověď považována za velmi důležitý dokument v průběhu všech druhů soudních řízení. Ve většině skutečných případů se problémy vyřeší i bez toho, aby se soud obrátil na soud pro soudní právní oznámení pouhým doručením oznámení.

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.