Úplné znění rozsudku / usnesení VYSOKÉHO SOUDU je následující:-

Vyslechl jsem pana Balbir Singha, staršího právního zástupce, který zastupoval navrhovatele, a paní S. Linhares, mladší stálou právní zástupkyni, která zastupovala odpůrce

2. Pravidlo. Učený právní zástupce vystupující na straně odpůrců se vzdává doručování. Neprodleně vyslechnout se souhlasem učeného právního zástupce.

3. Navrhovatel mimo jiné žádá o zrušení a zrušení oznámení ze dne 16. 1. 2017 a 17. 1. 2017 vydaných společnostem State Bank of India, ICICI Bank Ltd., a HDFC Bank, podle čl. 226 odst. 3 zákona o daních z příjmů z roku 1961 a všechna řízení zahájená na jejich základě.

4. Stručně řečeno, navrhovatel tvrdí, že předmětem výše uvedené petice jsou vyměřovací řízení za roky 2011-12 a 2012-13, která byla podle navrhovatele ukončena podle čl. 143 odst. 3 zákona, čímž vznikla daňová povinnost ve výši 12,85 crores a 21,61 crores. Vyměřovací rozhodnutí byla vydána dne 14. 3. 2014, resp. 30. 3. 2015. Dále se tvrdí, že navrhovatel podal u odpůrce č. 1 podrobnou žádost o pozastavení vymáhání pohledávek za tyto zdaňovací období, mimo jiné s poukazem na to, že většina otázek, z nichž vyplývají sporné pohledávky, je vyřešena ve prospěch navrhovatele různými rozhodnutími odvolacích orgánů. Následně, přibližně dne 24. 4. 2014 a 24. 4. 2015, za dva posuzované roky 2011-12 a 2012-13, navrhovatel podal odvolání ke komisaři (pro odvolání), která jsou v řízení. Poté, podle tvrzení navrhovatele, vydal odpůrce č. 1 dne 3-1-2017 navrhovateli dopis, v němž uvedl, že za různá zdaňovací období, která zahrnovala i výše uvedenou žádost, zůstává neuhrazen požadavek ve výši 40,25 milionu rupií. Navrhovatel podal podrobnou odpověď, v níž mimo jiné uvedl, že vymáhání částky 10 rupií.74 crores již bylo provedeno, což podle navrhovatele značně přesahuje 15 % stanovených CBDT v jeho úředním memorandu ze dne 29. 2. 2016 ((2016) 132 DTR (St) 341 : (2016) 284 CTR (St) 6) a rozhodnutí tohoto soudu ve věci Andrew Telecornrnunications India (P) Ltd. v. Principal Commissioner & Ors. vydané ve věci Writ Petn. No. 1021 of 2016 ((2017) 295 CTR (Bom) 557 : (2017) 152 DTR (Bom) 80-E.J. Navrhovatel však tvrdí, že podal u odpůrce č. 2 žádost, v níž poukazoval na to, že většina otázek, z nichž vyplývá sporná pohledávka, je vyřešena ve prospěch navrhovatele, u něhož nelze provést žádné vymáhání, a aniž by tím bylo dotčeno, více než 15 % sporné pohledávky ve smyslu úředního memoranda CBDT ze dne 29. 2. 2016 již bylo za zdaňovací období 2011-12 a 2012-13 vymoženo. Uvedená žádost byla žalovaným č. 2 zamítnuta s tím, že navrhovateli bylo uloženo, aby se obrátil na žalovaného č. 3, ačkoli bylo připuštěno, že ve smyslu úředního memoranda CBDT ze dne 29. 2. 2016 nelze vymáhat více než 15 % celkové pohledávky. Následně byla dne 18-1-2017 u odpůrce č. 3 podána podrobná žádost, v níž byly uvedeny výše uvedené skutečnosti. Během mezidobí však odpůrce č. 1 někdy ve dnech 16-1-2017 a 17-1-2017 vydal bankám napadená oznámení podle § 226 odst. 3 zákona, kterými obstavil bankovní účty navrhovatelů, konkrétně účty č. 31753129234 u SBI, 136405000027 u ICICI Bank Ltd. a 12130310000107 u HDFC Bank. Vzhledem k tomu, že navrhovatelé byli uvedenými oznámeními dotčeni, obrátili se na tento soud s výše uvedenou peticí.

5. Pan Balbir Singh, starší právní zástupce zastupující navrhovatele, poukázal na to, že odpůrci nejsou vůbec oprávněni vydávat napadené pokyny, kterými obstavují účty navrhovatele, neboť podle něj již bylo ve prospěch odpůrců zajištěno více než 15 % sporné pohledávky. Učený starší právní zástupce dále poukazuje na to, že ačkoli je odvolání projednáváno u komisaře (pro odvolání), žalovaný č. 1 chybně přistoupil k obstavení uvedených bankovních účtů navrhovatele. Učený starší právní zástupce dále poukazuje na to, že tato stížnost navrhovatele již není res Integra s ohledem na rozsudek tohoto soudu ve věci Andrew Communications India (P) Ltd. (pozn. překl.). (výše).

6. Na druhou stranu paní Linhares, vyučená právní zástupkyně, která vystupuje na straně odpůrců, nezpochybnila, že ve skutečnosti je navrhovateli splatná částka 10,74 crores rupií z důvodu vrácení částky, která dosahuje více než 15 % sporné pohledávky podle napadeného příkazu k obstavení. Učený právní zástupce rovněž nezpochybňuje, že skutkové okolnosti v tomto případě jsou totožné se skutkovými okolnostmi ve věci Andrew Communications India (P) Ltd. (výše).

7. Vyslechli jsme vyjádření učitele a rovněž jsme prošli spisy. Z důvodů uvedených ve zmíněném rozsudku tohoto soudu ve věci Andrew Communications India (P) Ltd. (dále jen „rozsudek“) jsme dospěli k následujícím závěrům. (výše) a vzhledem k tomu, že není sporu o tom, že skutečnosti v něm uvedené jsou totožné se skutečnostmi v tomto případě, nemáme důvod zaujmout v tomto návrhu opačné stanovisko. Je třeba připustit, že 15 % sporné částky již žalovaná společnost získala zpět a tato částka je zahrnuta v úředním záznamu ze dne. 29-2-2016 vydané CBDT. Za těchto okolností se domníváme, že žalovaní nebyli oprávněni vydat napadená oznámení o obstavení podle § 226 odst. 3 zákona. Požadavek navrhovatele, který se v této fázi domáhá vrácení částek obstavených na základě těchto pokynů, není vůbec opodstatněný a nelze mu v tomto návrhu vyhovět.

8. Učený starší právní zástupce, který vystupuje na straně navrhovatele, předložil do spisu Zápisnici, v níž je uvedena skutečná sporná částka za předmětné zdaňovací období, jakož i částky vymožené na základě příkazů k vrácení, přičemž tyto údaje nejsou učitelem vystupujícím na straně odpůrců zpochybňovány. Uvedené sdělení je označeno jako „X“ pro identifikaci.

9. S ohledem na výše uvedené se napadená oznámení ze dne 16. 1. 2017 a 17. 1. 2017 vydaná společnostem State Bank of India, ICICI Bank Ltd. a HDFC Bank podle čl. 226 odst. 3 zákona ve vztahu k vyměřovacím rokům 2011-2012 a 2012-2013 zrušují a ruší. Pravidlo je absolutní ve výše uvedeném smyslu.

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.