Křesťané by měli mít velkou radost z toho, že mohou reflektovat Boží vlastnosti a podílet se na nich skrze akt dávání.

Základní biblické priority jsou jednoduché a přímočaré

Náš Bůh je dávající Bůh. Dávání je jednou z jeho vlastností. Křesťané by měli mít velkou radost z toho, že prostřednictvím dávání mohou odrážet Boží vlastnosti a podílet se na nich. Měli by křesťané přesně odvádět desetinu všech svých příjmů místní církvi? Jak mají věřící odměřovat své dávání? Starý i Nový zákon nám pomáhají utřídit a vyřešit zmatek, který mnozí v souvislosti s dáváním pociťují. Základní biblické priority jsou jednoduché a přímočaré. Dávání je na prvním místě. Následujících šest zásad dávání nás učí, jak dávat:

1. Jak dávat? Dávejte tajně

Dávání je intimní akt mezi dárcem a Bohem. Je to praxe, která je soukromě střežená a tajně vykonávaná. Ježíš říká: „Dávejte si pozor na to, abyste svou zbožnost praktikovali před ostatními, aby vás viděli, protože pak nemáte odměnu od svého Otce v nebesích“ (Mt 6,1). O odměnu u svého Otce v nebi přijdeme, pokud budeme otevřeně praktikovat a hrdě hlásat své dávání před muži a ženami. Dárce se zodpovídá Bohu a nikomu jinému – nikomu jinému do toho prakticky nic není. Dárce by měl hledat spíše Boží odezvu v poslušnosti k činu dávání než obdiv lidí v pokryteckém vyvyšování se (Mt 6,2-4; Lk 18,9-14)).

2. Dávejte štědře

Kolik máme dávat? Ve SZ nacházíme dva typy dávání. Prvním typem je desátek, což znamená jednu desetinu. Druhým typem je dobrovolná oběť, dar, který je nad rámec desátku (Ex 36,3). Ve skutečnosti ve SZ nacházíme několik druhů desátků – jeden pro cizince, sirotka a vdovu (Dt 14,29). Další byly určeny pro sociální a kulturní potřeby Izraele a také na podporu vlády (1 Sam 8,11-18). Desátky z veškeré úrody a dobytka byly vyžadovány na podporu levitů a kněží (Lv 27,30-33). Nový zákon neklade důraz na důležitost zachování starozákonní desátkové praxe. Dnešní model dávání se rovná modelu starozákonní oběti ze svobodné vůle – spíše dobrovolnému aktu jednotlivce než nařízenému zákonem. Ačkoli oběť ze svobodné vůle nebyla přímočarým přístupem k dávání, žádnou pevně stanovenou částkou nebo procentem z příjmu, nebyla bez biblických pokynů (2 Kor 9,6). Přesahovala literu zákona a směřovala k praxi dávání v Kristově duchu (2 K 3,6). Dávání nám umožňuje konkrétně demonstrovat naši víru v Boha pod vlivem milosti.

3. Dávejte cíleně

Třetí zásadu dávání najdeme v 2 Kor 9,7a, kde Pavel říká: „Každý z vás ať dává, jak se rozhodl…“ (Mt 9,7). Ten, kdo se rozhodl, se smířil se srdcem určeným k dávání. To s sebou nese plánování dopředu tím, že si své dávání vědomě promyslíme předem, ještě předtím, než tento čin uskutečníme. Přesto bychom neměli zapomínat, že existuje akt dávání ze svobodné vůle, který byl zakoušen ve SZ – dávání, které plyne svobodně a spontánně z vděčného srdce. Lidé dávali svůj čas, talenty a finance nikoli z pocitu povinnosti nebo v očekávání slíbeného požehnání, ale z vděčného života darovaného štědrým Bohem (Ex 36; 2 Kr 35; Ez 1,4).

4. Dávejte radostně

V druhé polovině 2Kor 9,7b se skrývá čtvrtá zásada: „…ne neochotně nebo z donucení, neboť Bůh miluje radostného dárce.“ (1Kor 9,7b). Dávání s rozmyslem chrání dárce před tím, aby byl oloupen o radost z dávání. Radostný postoj před Bohem je cílem dárce. Cokoli méně, neochotně, z donucení nebo na poslední chvíli, tlumí stav radosti. Plánovaný časový rámec, který je rozumný a účelný, způsobuje, že v sobě pěstujeme ducha radosti z dávání.

5. Dárce se musí snažit, aby se mu darovalo s radostí. Dávejte obětavě

Pátou zásadu najdeme v příběhu o oběti vdovy, která obětovala vše, co měla. Ježíš použil její příklad a řekl: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni, kdo přispívají do pokladnice. Všichni totiž přispěli ze svého nadbytku, ale ona ze své chudoby dala všechno, co měla, všechno, z čeho mohla žít“ (Mk 12,41-44). Mezi příspěvkem bohatých a závazkem této chudé vdovy je velký rozdíl. Ten první je nic nestál v tom smyslu, že pro ně nemělo velký význam dávat to, co nepotřebovali ke své existenci a závislosti na Bohu. Zatímco ta druhá nezadržela vše, co měla k přežití, s vědomím, že Bůh se nakonec postará o všechny její potřeby. Vírou dáváme obětavě z toho, co máme, abychom byli plně závislí na Bohu, pokud jde o náš každodenní chléb (Mt 6,8.11.25-34; Flp 4,19). Proč by měla vdova sobecky svírat své poslední dvě měděné mince, aby se uživila, místo aby s prázdnýma rukama důvěřovala Bohu, že ji může naplnit svými potřebami a prospívat tím, že na něj bude denně závislá? Musíme mít také na paměti, že Ježíš dal sám sebe jako hlavní příklad dávání: „Vždyť znáte štědrý skutek našeho Pána Ježíše Krista, že ačkoli byl bohatý, stal se kvůli vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“ (2 Kor 8,9)

6. Dávejte úměrně

Šestá a poslední zásada připomíná, že je třeba dávat úměrně svému blahobytu. Pavel napsal: „První den každého týdne má každý z vás odložit a ušetřit, co si vydělá navíc“ (2 Kor 16,2). V souladu s novozákonním přístupem k dávání apoštol nepředložil pevné pravidlo o konkrétních částkách nebo procentech z toho, co člověk vydělal, ale připomíná věřícím, že dávat je třeba úměrně příjmu navíc, kterým Bůh člověku žehná (Dt 8,1; 1 Kr 29,1). Měli bychom dávat nejen pravidelně, ale také úměrně tomu, kdo nás v první řadě obdaroval (1 Tim 6,17). Finanční prosperita v našem životě by nám neměla dávat licenci k tomu, abychom ji utráceli podle svého uvážení. Není to naše vstupenka k požitkářskému životnímu stylu, který zahrnuje luxus, ani k laxnímu životnímu stylu, který omezuje naše výdajové návyky. Prosperita v životě znamená větší příležitost zapojit se do zbožného atributu dávání. Když Bůh obohacuje náš život, je třeba provést inventuru jeho milostivého požehnání a přehodnotit podíl, který bychom mu měli vrátit na podporu jeho díla v království.

V praktickém smyslu byl desátek ze SZ absorbován do učení o dávání ve SZ. Nejenže se stalo obdobou dobrovolné oběti praktikované ve SZ, ale také nás nabádá, abychom dávali tajně, štědře, cílevědomě, radostně, obětavě a přiměřeně pravidelně s vděčným srdcem vůči dávajícímu Bohu.

Poznámky na závěr

Albert J. Johnson, A Christian’s Guide to Family Finances (Wheaton: Victor Books, 1983), 43. Podle Johnsona „roli, kterou hrály desátky při podpoře národa a potřebných, z velké části převzala vláda“. Desátek ze Starého zákona, jak ho známe, byl nahrazen vládní formou zdanění. Daně se dnes vybírají a rozdělují na sociální dávky, sociální zabezpečení, umění a vědu a další vládní výdaje.

Tamtéž, Několik zmínek o desátcích se týká zneužívání desátků (Mt 23,23; Lk 18,11-12). Židům 7,5-9 je výjimkou, v níž byl desátek vyzdvižen, aby se dokázala pointa týkající se Melchisedechova kněžského řádu.

© 2009 Gicky Soriano

Augustine M Kabutha dne 02.05.2019:

Když důvěřuješ Bohu, buď transparentní ,odpovědný a věrný Bohu, všechno se ti bude dařit

Ernest Nuamah dne 30.10.2018:

Jsem vděčný za tento článek. Byl pro mě užitečný. Byl jsem požádán, abych ve své církvi vyučoval na téma dávání, a tento artikul mi pomohl toto téma přednést. Bůh vám žehnej.

ashish 31. května 2018:

tak dobré

Chin chin z Filipín 28. června 2017:

Úžasné shrnutí toho, jak bychom my křesťané měli dávat Bohu. Slyšel jsem, že je důležitější, jak dáváme, než kolik dáváme. Bůh vidí, co je v našem srdci.

tom 16. ledna 2012:

Dlouhá léta jsem se provinil tím, že jsem nedával, protože 10 % nebylo možné dát kvůli dluhům. Pocit viny mě pohltil! Díky, že jste mě osvobodili!

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie 26. května 2011:

Lita C. Malicdem

Kéž Bůh požehná vašemu životu, když se učíte tyto zásady uvádět do praxe.

Lita C. Malicdem z Filipín 26. května 2011:

Těchto 6 zásad může znít lehce a snadno, ale ve skutečnosti tomu tak není. Je to pro mě dobrý náboj, abych se naučila dávat. Líbí se mi to přirovnání v č. 5. Děkuji.

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie 29. prosince 2010:

christ4ever, Díky za přečtení mých nábojů a propojení s vaším souvisejícím tématem. Určitě si ho přečtu. Bůh ti žehnej.

Rev. Teddy C. Ryan III ze života v hříchu zachráněn Pánovou milostí – jsme požehnáni službou na Floridě & Georgia 29. prosince 2010:

Na tvé Huby jsem právě narazil a budu je číst dál, když vím, že jsi tady. Váš článek jsem propojil se seriálem, který jsem podobně právě napsal na toto téma: https://hubpages.com/religion-philosophy/Well-Done…

Pokračujte ve vynikající práci v jeho službě!… Rev. Ted

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie 10. srpna 2010:

smacky, Neváhej a sdílej tento náboj. Díky za návštěvu a ať ti Bůh žehná.

smacky dne 10. srpna 2010:

dobrá práce.kkep it up….mohu to sdílet v našem sboru?

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie dne 08. července 2010:

Dextere, vážím si návštěvy a tvých povzbudivých slov. Díky a Bůh ti žehnej.

Dexter | techathand.net dne 08. července 2010:

Skvělý článek.. Líbí se mi, když říkáte dát tajně 🙂 pokračujte v dobré práci. a pokračujte v dobrém boji víry

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie 20. února 2010:

scheng1,

Technicky je pravda v tom, co říkáte. Přesto jsou takové případy, kdy jsem sám přispěl potřebnému člověku, církvi nebo věci spíše formou hotovosti než šeků. Hotovost v neoznačené obálce je nevystopovatelná. Identita dárce zůstává inkognito. Pouze díky tomuto aktu lze dávat tajně.

Děkuji vám za interakci s materiálem v tomto rozbočovači. Všechno požehnání.

scheng1 dne 20. února 2010:

Dávat tajně je část, kterou většina z nás nedodržuje, zejména když existuje daňová pobídka k přiznání našeho daru na charitu.

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie dne 16. února 2010:

maheshpatwal, Děkuji za vaši návštěvu a komentář. Blessings to you.

maheshpatwal from MUMBAI on February 16, 2010:

Velmi krásně napsaný náboj s pěkným poselstvím lidskosti……. doufám, že všichni lidé přemýšlejí stejně, jak je psáno v bibli

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie dne 01. února 2010:

Deborrah, Kéž Bůh obohatí tvůj život a službu, když budeš i nadále dávat skrytě, štědře, cílevědomě, radostně, obětavě a úměrně. Všechno požehnání pro tebe.

DeBorrah K Ogans dne 31. ledna 2010:

Gicky Soriano, jeho bylo opravdu pěkné! Nádherně jsi to vysvětlil a inspiroval ostatní, aby dávali „Boží cestou“! Dávat ze srdce s využitím výše uvedených zásad je prospěšné jak pro dárce, tak pro příjemce! „Bůh miluje radostného dárce…“ Děkuji vám za sdílení tohoto inspirativního a pronikavého „poselství“! V Jeho lásce & Požehnání!

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie 13. ledna 2010:

restoremyheart, Vážím si návštěvy a komentáře. Bůh ti žehnej.

restoremyheart dne 12. ledna 2010:

Nikdy jsem nečetl takové podrobnosti, o daru darování! Bylo to docela pěkné. Děkuji:)

Gicky Soriano (autor) z Kalifornie 12. října 2009:

Ježíšku, klidně doporuč tento článek svým žákům. Jsem rád, že tato „série porozumění“ nábojů přináší zájemcům o základní principy víry jasno. Děkuji ti za tvou velkorysou podporu a povzbudivý komentář. Velmi mě těší, že mohu prostřednictvím těchto nábojů sloužit vaší církvi. Kéž Bůh žehná a prohlubuje cestu učedníků vaší církve, kteří se snaží o pokrok v království.

JesusEater from Quezon City, Philippines on October 12, 2009:

Tento materiál je opravdu skvělý a objasňuje mnoho otázek (nevím, proč s tím mají někteří problémy) ohledně dávání. Mohu tento článek doporučit našim žákům k přečtení? Poskytnout na něj odkaz z našich webových stránek? Díky za tento náboj, Gicky! Je to další pokrok v Království, který zde můžeme nastavit. Boží sláva!“

thefount z North Central Louisiana, 31. srpna 2009:

To je dobrý formát pro vyučování. Moc vám děkuji.

Isabel_Belicia 29. srpna 2009:

Gicky,

Skvělý náboj o dávání – je to skutečně a akt uctívání

AKA Coffee Snob

James A Watkins z Chicaga 29. srpna 2009:

Amen! Bratře, tohle je skvělý článek o dávání. Modleme se, aby byl tento článek široce čten a změnil svět k lepšímu. Děkuji vám. Dobrá práce.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.