Author:

Tässä artikkelissa käsitellään sitä, mikä on oikeudellinen ilmoitus ja miten se on jätettävä sekä muita näkökohtia.

Mikä on oikeudellinen ilmoitus?Ennen kuin asia viedään tuomioistuimeen, syytetylle lähetetään varoitus oikeudenkäynnissä. Tämä varoituskirje on oikeudellinen huomautus. Oikeudellinen huomautus on kirjallinen asiakirja, jonka asianomistaja lähettää henkilölle, yritykselle tai muulle yhteisölle ilmoittaakseen syytetylle edellisen kohtaamasta epäkohdasta ja hänen suunnitelmastaan ryhtyä oikeustoimiin jälkimmäistä vastaan tältä osin.

.Ennakkovaroituksena ennen oikeudenkäyntiä oikeudellisen huomautuksen toimia, oikeudellisessa huomautuksessa asetetaan edellytykset, joita tällaisen huomautuksen vastaanottajan on noudatettava, ja joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat heihin lähettämällä oikeudenkäynnin oikeudellisen huomautuksen. Ensimmäinen askel oikeudellisen huomautuksen vastaanottamisen jälkeen on ottaa yhteyttä lakimieheen, joka käsittelee oikeudellista huomautusta ja ryhtyy käsittelemään asiaa ja myös asianomaista asiakasta. Tällaisen asianajajan on laadittava oikeudellisen ilmoituksen vastaus, koska käsiteltävänä oleva asia ei enää pysy siviilioikeudellisena.

Kuka tahansa henkilö, joka pyrkii aiheuttamaan tai on aiheuttanut toisen henkilön oikeudellisten oikeuksien loukkauksen, joka on luonteeltaan oikeudellinen, jälkimmäinen voi lähettää oikeudellisen ilmoituksen verkossa tai fyysisesti asianomaiselle henkilölle (tai yritykselle). Tässä teknologisessa maailmassa oikeudellinen ilmoitus voidaan lähettää myös verkossa.

Vahingon kärsinyt henkilö voi palkata tai hakea apua oikeudellisen ilmoituksen laatimisessa oikeudellisen konsultin tai siviililakimiehen. Siviiliprosessilain (Civil Procedure Code 1908) 80 §:ssä edellytetään, että oikeudellisessa ilmoituksessa on seuraavat ainesosat

  • lähettäjän nimi ja osoite
  • Syy, jonka perusteella lajittelu oikeudenkäyntiin
  • lähettäjän vaatima korvaus
  • Yhteenveto oikeudellisesta perusteesta, jonka nojalla kanne on nostettu.

Ilmoituksen on oltava kirjallinen, lakimiehen kirjelomakkeella, laadittu yksiselitteisellä kielellä millä tahansa alueellisella kielellä tai englanniksi, jota vastaanottava osapuoli käyttää mielellään ja ymmärtää riittävästi vastatakseen. Oikeudellisessa ilmoituksessa on oltava sekä ilmoituksen lähettäjän että asianosaisen asianajajan allekirjoitukset, ja henkilö tai asianajaja voi lähettää oikeudellisen ilmoituksen verkossa tai fyysisesti.

Esimerkkinä voidaan mainita, että vuoden 1881 Negotiable Instruments Actin 138 §:n mukaan, kun shekki on katteeton, oikeudellisen ilmoituksen lähettäminen liikkeeseenlaskijalle tulee pakolliseksi 30 päivän kuluessa shekin katteettomuudesta. Jos rahaa ei makseta takaisin 15 päivän kuluttua oikeudellisen ilmoituksen lähettämisestä, vahinkoa kärsivä osapuoli voi käynnistää oikeustoimet seuraavien 30 päivän kuluessa.

Muoto on seuraava:

Rekisteröity A.D.. ilmoitan teille täten, että teidän on irtisanouduttava, tyhjennettävä ja luovutettava rauhanomaisesti tyhjillään oleva talo, jonka numero on ………………………………… ja jossa asutte hänen kuukausivuokralaisenaan kuukausivuokralla, jonka kuukausivuokra on Rs…………….. p.m., kuukauden kuluttua siitä kuukaudesta, jona saatte ilmoituksen, koska ette ole maksanut vuokraa asiakkaalleni vuodesta …………….. lähtien. Huomioikaa, että teidän ja päämieheni välinen suhde vuokralaisena ja vuokranantajana päättyy mainitusta päivästä alkaen.

Huomioikaa, että jos ette noudata tätä ilmoitusta, päämieheni nostaa kanteen teitä vastaan hallussapidon ja voiton, vahingonkorvausten ja kulujen palauttamiseksi.

Yours faithfully,

ABC

Advocate

The procedure of a Legal Notice:

1.Vahingonkärsinyt henkilö tai henkilöryhmä tai yritys voi laatia ilmoituksen joko itse tai ottamalla avuksi tai hyväksymällä ammattimaisen lakimiehen palvelut. Asianajaja laatii oikeudellisen ilmoituksen kirjelomakkeelleen, jonka on oltava täsmällinen ja asianmukainen ja jossa on oltava hänen osoitteensa ja yhteystietonsa. Ilmoituksen antamisen päivämäärät, sen henkilön nimi ja muut tärkeät tiedot, jolle ilmoitus annetaan, olisi mainittava, silloin vasta ilmoitus voidaan aloittaa.

2. Syy, jonka vuoksi osapuoli, joka antaa ilmoituksen ja aikoo ryhtyä oikeustoimiin, olisi mainittava täsmällisesti.

3. Aiemmat yhteydenotot, jotka liittyvät kyseessä olevan huomautuksen syyhyn, olisi mainittava yksityiskohtaisesti välttäen kaikenlaisten elintärkeiden tietojen salaamista.
4.Oikeudellisen huomautuksen vastaanottajalle olisi tarjottava kohtuullinen, noin 30 tai 60 päivän määräaika neuvottelujen aloittamiseksi asian ratkaisemiseksi tai haluttujen toimien toteuttamiseksi. Jos vastaanottajan on täytettävä jokin vaatimus, hänelle on annettava kohtuullinen aika tehdä tarvittavat toimet.

5.Tämän jälkeen oikeudellinen ilmoitus voidaan lähettää kirjattuna kirjeenä tai kuriirin välityksellä tai oikeudellinen ilmoitus verkossa tapauksen mukaan. Rekisteröidyn kortin käyttäminen oikeudellisen ilmoituksen lähettämiseen ei ole pakollista, mutta siitä on etua liikkeeseenlaskijalle, koska vastaanottaja kuittaa ilmoituksen vastaanottamisen kortilla. Kun ilmoitus palautetaan lähettäjälle tai liikkeeseenlaskijalle, se on todiste siitä, että asianomainen osapuoli on hyväksynyt sen.

Lainmukaiseen ilmoitukseen liittyy muutamia asioita, jotka on pidettävä mielessä, kuten:
1. Ilmoituksen jokainen kohta on aloitettava sanoilla ”Asiakkaani ilmoittaa”. Tämän tarkoituksena on vakuuttaa vastapuolelle, että päämies on antanut suoran suostumuksen ja että asianajaja ei ole keksinyt sitä.
2. Ilmoituksen viimeinen kappale sisältää ohjeen tai ehdot, joita vastapuolen on noudatettava tai joita vastapuolen on noudatettava määrätyssä määräajassa. Jos asianosainen ei toimi ilmoitetussa määräajassa, hän joutuu turvautumaan siviilioikeudellisiin oikeussuojakeinoihin. Päivien määrän olisi mieluiten oltava 30 päivää. Jos kyseessä on sovintokehotus, se on mainittava itse viimeisessä kappaleessa.
3. Nykyään oikeudellinen huomautus on kehotus, ja asiat on mainittava selvästi sen asiakkaan ohjeista, jota asianajaja palvelee. Sekä asianajajan että asiakkaan asianmukaisesti allekirjoittama oikeudellinen ilmoitus toimii estoppelina siinä tapauksessa, että asiakas väittää myöhemmin, ettei hän ole osallistunut oikeudellisen ilmoituksen antamiseen.

Vaikka oikeudellisen ilmoituksen lähettäminen ennen kanteen nostamista ei ole kaikissa tapauksissa pakollista, oikeudellista ilmoitusta pidetään kuitenkin erittäin tärkeänä asiakirjana kaikenlaisten oikeudenkäyntien aikana. Useimmissa reaalimaailman tapauksissa asiat saadaan ratkaistua ilman, että joudutaan edes menemään tuomioistuimeen oikeudenkäynti-ilmoitusta varten pelkällä ilmoituksen tiedoksiantamisella.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.