“Ezután a moábiták és ammoniták a meuniták egy részével együtt eljöttek, hogy háborút indítsanak Josafát ellen. 2 Jöttek néhányan, és ezt mondták Josafátnak: “Hatalmas sereg jön ellened Edomból, a tenger túlsó partjáról. Már Hazazon Támárban van” (azaz En Gediben). 3 Jósáfát megijedve elhatározta, hogy megkérdezi az Urat, és böjtöt hirdetett egész Júdának. 4 Júda népe összegyűlt, hogy segítséget kérjen az Úrtól, sőt Júda minden városából eljöttek, hogy megkeressék őt. 5 Ekkor Jósáfát felállt Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az ÚR templomában, az új udvar előtt 6 és így szólt: “Uram, atyáink Istene, nem te vagy-e az Isten, aki a mennyben vagy? Te uralkodsz a nemzetek minden országa felett. Hatalom és erő van a te kezedben, és senki sem állhat ellen neked. 7. Ó, Istenünk, nem te űzted-e ki e föld lakóit néped, Izrael előtt, és nem te adtad-e azt örökre barátod, Ábrahám leszármazottainak? 8 Ők éltek benne, és szentélyt építettek benne a te nevednek, mondván: 9 `Ha szerencsétlenség ér bennünket, akár az ítélet kardja, akár pestis, akár éhínség, megállunk előtted e templom előtt, amely a te nevedet viseli, és hozzád kiáltunk szorongattatásunkban, és te meghallgatsz minket és megmentesz bennünket. . . 14 Ekkor az Úr Lelke leszállt Jaházielre, Zakariás fiára, Benájá fiára, Jeiel fiára, Mattanja fiára, a levitára, Aszáf leszármazottjára, amint ott állt a gyülekezetben. 15Az pedig így szólt: “Hallgassatok, Josafát király és mindazok, akik Júdában és Jeruzsálemben élnek! Ezt mondja nektek az Úr: `Ne féljetek és ne csüggedjetek e hatalmas sereg miatt! Mert a harc nem a tiétek, hanem Istené… . . 22 Miközben énekelni és dicsőíteni kezdtek, az Úr csapdát állított Ammon, Moáb és Szeir hegyének emberei ellen, akik betörtek Júdába, és legyőzték őket. 23 Ammon és Moáb emberei fellázadtak a Szeir hegyének emberei ellen, hogy elpusztítsák és megsemmisítsék őket. Miután befejezték a Szeirből származó férfiak lemészárlását, segítettek egymás elpusztításában….. 30 És Josafát királysága békességben volt, mert Istene nyugalmat adott neki minden oldalról.” (2Krónikák 20:1-9, 14-15, 22-23, 30)

Ha Istenben bízol, nem kell félned.

Bevezetés

Az élet nehéz lehet. Kereszténynek lenni egy nem keresztény világban mindenféle problémát jelent. A világ nem ismeri Jézust. A világ nem szereti Őt. A világ nem érti, miért jött Ő. Te viszont ismered Jézust. Te szereted Őt. És megérted, hogy miért jött. Azért jött, hogy megmentsen a bűneidtől és új életet adjon neked. Azért jött, hogy békességet és örömöt hozzon neked a Lélekben. Azért jött, hogy közösséged legyen Istennel.

Ezeket a dolgokat már tudod. És azt is tudod, hogy bár megmenekültél a bűnöktől és beteltél Isten Lelkével, az élet ebben a világban még mindig nem tökéletes. Még mindig nehéz.

A keresztény ember bizonyos értelemben harcban áll a világgal. A világ pedig háborúban áll a kereszténnyel – veled. A világ erkölcstelenséget, önmegvalósítást és kapzsiságot kínál. A világ meg akar téríteni téged a pogányságához, az istentelen odaadásához. És ha nem alkalmazkodsz, ha nem hajtasz térdet a bálványai és áldozatai előtt, akkor kinevetnek, kigúnyolnak és megtámadnak.

A világ tehát ellened van. A gonosz háborúban áll veled. És a harcban mindenféle harcok vannak. Belül harcolsz a bűn ellen: a büszkeség, a bujaság, a kapzsiság, a dicsekvés és a különböző kívánságok ellen. Kívülről betegséggel, szegénységgel, házassági problémákkal, munkahelyi nehézségekkel, bizonytalan jövővel és egyebekkel küzdesz. Talán éppen most is komoly küzdelemmel nézel szembe. Vagy talán nemrégiben kellett megbirkóznod egy nehéz helyzettel. Talán attól tartasz, hogy egy ilyen közeleg.

Keresztényként mit teszel, amikor az élet keményen rád zúdul, amikor úgy tűnik, hogy nincs kiút, amikor az Istennel való kapcsolatodat érinti? Amikor aggódsz vagy félsz? Amikor szorult helyzetben vagy?

Mit teszel, amikor ilyen monumentális akadályokkal kell szembenézned? Hogyan állsz ellen a kísértésnek, hogyan menekülsz a gonosz elől, vagy hogyan hiszed el, túl azon, hogy nem érted, hogyan lehet megoldani a problémáidat?

A válasz Isten Igéjében rejlik.

Kontextus: Izrael és Júda megosztott volt.

 • Jósáfát volt az elszakított Júda királyságának 4. királya Kr. e. 850 és 875 között, aki buzgó követője volt Isten parancsolatainak. A 3. évében kiküldött néhány fejedelmet, papot és levitát, hogy járják be Júda minden városát, és tanítsák a népet a törvény könyvéből. Mivel az Urat kereste, gazdagság és kitüntetések gyarapodtak körülötte. “Josafát teljes szívéből kereste az Urat” (2Krón 22:9).
 • Moáb, Ammon és a meuniták jöttek, hogy háborút indítsanak Josafát ellen.
 • Josafát félt, és joggal, mert a közeledő sereg valóban hatalmas volt, és meghaladta azt, amivel ő képes lett volna megbirkózni. Bajban volt.”

Olvassátok el a 2Krónika 20. fejezetének 1-9., 14-15., 22-23., 30. versét

 1. Bízzatok Istenben, és ne féljetek, mert Ő kicsoda. Kérlek, nézd meg velem együtt a 6. verset.
  “És monda: “Uram, atyáink Istene, nem te vagy-e az Isten az egekben? És nem Te vagy-e az uralkodó a nemzetek minden országa felett? Hatalom és erő van a Te kezedben, hogy senki sem állhat ellened.”
  1. ” Jehova:
   1. “…atyáink Istene”
    1. Ádám és Éva, Noé, Ábrahám, Mózes
    2. ezért Ő a történelem Istene.
   2. Ő él a mennyben is;
    1. Ezért Ő a szentség Istene. A menny az Isten szent lakhelye.
    2. Ezért Ő mindenek felett áll. Ő tiszta, igaz és bűnre képtelen.
   3. Ő az összes nemzetek ura is;
    1. ezért Ő a szuverenitás Istene. Minden király és minden nép az övé. És mint ilyen, joga van úgy uralkodni rajtuk, ahogyan akar.
   4. Ő mindenható;
    1. ezért Ő a hatalom Istene.
     1. Megteheti, amit akar. Ő teremthet vagy pusztíthat. Felemelhet vagy lerombolhat.
  2. Ki az Isten számodra?
   1. Nagy vagy kicsi?
   2. Mindenható vagy nyápic?
   3. Szeret téged, vagy csak elvisel téged?
  3. Az, ahogyan Istent látod, befolyásolja, hogyan reagálsz rá.
   1. Júda népe tudta, hogy ki az Isten, és ezért tekintettek rá, és bíztak benne.
   2. Más szóval, bíznod kell Istenben, mert Ő szent, Ő egy király, és Ő mindenható, és mert nagyon szeret téged.
 2. Bíznod kell Istenben, és nem szabad félned, nemcsak azért, mert Ő kicsoda, hanem azért is, amit már megtett.
  Kérlek, nézd meg velem együtt a 7. verset: “Nem Te, Istenünk, űzted-e ki e föld lakóit néped, Izrael elől, és adtad-e azt Ábrahám leszármazottainak, a te barátodnak örökre?”
  1. Isten már nagy dolgokat vitt véghez:
   1. A Kánaán földjét Ábrahám leszármazottainak adta.
    1. Isten kiválasztotta Ábrahámot, és megígérte neki, hogy nagy nemzet lesz belőle.
    2. Isten felemelte Mózest, és sok csoda által megszabadította népét az egyiptomiak rabságából. Szétválasztotta a Vörös-tengert; elpusztította az egyiptomiakat.
    3. Isten felemelte Józsuét és a héber seregeket, hogy elfoglalják Kánaán földjét. És ott Isten elültette őket a földön, hogy gyümölcsöt teremjenek az Ő választott népeként, hogy imádják Őt, tiszteljék Őt, szolgálják Őt, és előkészítsék a Messiás útját.
    4. A héberek le tudtak nyúlni, megragadhatták a földdel teli kezüket, és megérinthették az ígéretet, érezhették Isten teljesítményének valóságát. Meg tudta érinteni az ígéretet!
    5. *** Mivel a héberek ismerték Istent és azt, hogy mit tett már értük, újra keresték Őt.
     Aztán nézd meg, mit tettek…
     1. Keresték Istent, 12. v.: “Ó, mi Istenünk, nem akarod megítélni őket? Mert tehetetlenek vagyunk e nagy sokaság előtt, akik ellenünk jönnek; azt sem tudjuk, mit tegyünk, de szemünk Rád szegeződik.”
     2. Dicsérték Istent, 19. v.: “És a leviták, a kohaniták fiai közül és a korahiták fiai közül felálltak, hogy nagyon hangosan dicsérjék az Urat, Izráel Istenét.”
     3. Bíztak Istenben, 19. v.: “És a leviták, a kohaniták fiai közül és a korahiták fiai közül, felálltak, hogy nagyon hangosan dicsérjék az Urat, Izráel Istenét.”
     4. Bíztak Istenben. 20, “…Jósáfát felállt, és ezt mondta: “Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói, bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megmaradtok…..”
     5. Hálát adtak Istennek, vö. 21: “És monda: Adjatok hálát az Úrnak, mert az ő szeretete örökkévaló.”
   2. Mit teszel, amikor megpróbáltatásokkal és nyomorúságokkal kell szembenézned? Dicsőíted Istent? Bízol benne? Hálát adsz Istennek?
    1. Tudtad, hogy egy keresztény igazi jelleme gyakran akkor derül ki, amikor valódi problémával kell szembenéznie? Hogyan kezeled a problémáidat? Pánikba esel? Panaszkodsz? Felemeled az öklöd a levegőbe és kiabálsz Istennel? Kételkedni kezdesz, majd gyors megoldásért futsz (a bűnbe, a tévébe vagy a “nem beszélni róla”), vagy imádsággal, alázattal, dicsérettel és bizalommal mész az Úrhoz, és nem adsz helyet a félelemnek és az aggodalomnak?
   3. Mint láthatod, Isten már nagy dolgokat tett a héber néppel. Nagy dolgokat tett már érted is… és még többet is…
    1. Megszabadított téged a bűnnek nevezett ellenségtől azáltal, hogy megváltott téged a Fia által…
    2. Kihozott téged a halál árnyékvölgyének földjéről, és helyet adott neked, ahol megpihenhetsz, és zöld legelőkön hálhattál.
    3. Vette a szívedet, amely egykor a gonoszság otthona volt, és átadta azt az Ő Fiának, Jézusnak a kezébe.
     1. A kereszt az egyetlen ok, amiért reménykedhetsz abban, hogy megszabadulsz bármilyen konfliktustól, problémától, harctól vagy aggodalomtól.
     2. A kereszt az abszolút garancia arra, hogy Isten elkötelezi magát melletted. Soha nem leszel elhagyatva. Nem lehet elhagyni; Isten nem feledkezhet meg rólad.”
   4. Megszabadultak a halálos halál puszta fenyegetésétől. Ti megszabadultatok az örök halál fenyegetésétől.
    1. Ők megszabadultak egy ellenségtől, amely meg akarta őket ölni.
    2. Te megszabadultál egy ellenségtől, amely el akart kárhoztatni téged.
    3. A kereszt, a vér, a fájdalom, Jézus 2000 évvel ezelőtti megaláztatása békét, biztonságot és biztonságot vásárolt neked az ígéret földjén: örök életet Istennel.
   5. Ez az oly régen vívott csata nemcsak akkor volt a Sátán kísérlete arra, hogy elpusztítsa Isten népét, hanem most is az volt, hogy téged elpusztítson. Nincs messiási vonal, nincs Messiás, nincs megváltás. Akkor ti is elveszettek.
   6. Isten üdvösséget adott neked.
    1. Tesz-e kevesebbet érted, amikor nehézségekkel kell szembenézned az életedben?
    2. Hagyja-e, hogy elpusztulj? Nem!
     1. Hogyan kezeled a bűnt, betegséget, szívfájdalmat, fájdalmat, bizonytalanságot stb…
     2. Bízol Istenben, vagy kételkedsz? Nem Ő táplált, öltöztetett, melegített téged?
    3. Nem Ő szabadított meg a bűneidtől?
     1. Isten nem azért hívott el, hogy elhagyjon, hanem hogy megszenteljen, szentté tegyen, és hogy örökké élvezd Őt.
     2. Mert Ő szeret téged… nagyon.
 3. Bízzatok az Úrban, és ne féljetek, nemcsak azért, aki Ő, és amit már tett, hanem azért is, amit tenni fog.
  1. Júda népe nem tudta, mi fog történni. De bíztak az Úrban.”
   Kérem, nézze meg velem együtt:
   1. 15. v. – Ne féljetek és ne ijedjetek meg… mert a harc nem a tiétek, hanem Istené.”
   2. 17. v. – Álljatok meg és lássátok az Úr üdvösségét a ti ügyetekben (17. v.).
   3. Ezek jövő idejű kijelentések voltak. Ezek Isten ígéretének szavai voltak!!!
  2. A nép tehát megnyugodott, nem féltek.
  3. 30. v. – Így Jósáfát királysága békességben volt, mert Istene nyugalmat adott neki minden oldalról

Következtetés

Most másképp van Isten? Kevésbé igazak az Ő ígéretének szavai?

Jézus azt mondta,

 • “Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Mt 11:28).
 • “Én veletek vagyok mindenkor, a föld végső határáig” (Mt 11:28). 28:20).
 • Azt mondta, hogy az ő szavai nem múlnak el (Márk 13:31).
 • Azt mondta, hogy feltámaszt titeket az utolsó napon (János 6:40).
 • Azt mondta, hogy bármit kérsz az ő nevében, megadatik neked (János 14:14).
 • Mondta, hogy kinyilatkoztatja magát nektek (János 14:21).
 • Mondta, hogy kinyilatkoztatja nektek az Atyát (Máté 11:27)
 • És azt mondta, hogy a felhőkben tér vissza, és minden szem látni fogja őt (Márk 13:27).

Miatt, hogy ki Isten, és mit tett már érted, még inkább bízhatsz benne a jövőre nézve, és nem kell félned attól, hogy továbbra is fenntart, szeret téged, és folytatja csodálatos, szerető tervét az életedben.

Bízol benne? Mennyire fogsz bízni benne? Mennyire fogsz megpihenni benne? Ez csak rajtad múlik.

Leave a comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.