A keresztényeknek nagy örömet kell szerezniük abban, hogy az adakozáson keresztül tükrözhetik Isten tulajdonságait és részesedhetnek azokban.

A bibliai alapprioritások egyszerűek és egyértelműek

A mi Istenünk adakozó Isten. Az adakozás az egyik tulajdonsága. A keresztényeknek nagy örömüket kell lelniük abban, hogy az adakozás cselekedetén keresztül tükrözhetik és részesülhetnek Isten tulajdonságaiból. A keresztényeknek meg kell-e követelniük minden jövedelmük tizedét a helyi gyülekezetnek? Hogyan mérjék fel a hívők az adakozásukat? Mind az Ó-, mind az Újszövetség segít rendezni és feloldani azt a zavart, amelyet sokan éreznek az adakozással kapcsolatban. Az alapvető bibliai prioritások egyszerűek és egyértelműek. Az adakozás az első. Az adakozás következő hat alapelve megtanít bennünket arra, hogyan adakozzunk:

1. Adj titokban

Az adakozás bensőséges cselekedet az adakozó és Isten között. Ez egy olyan gyakorlat, amelyet bizalmasan őriznek és titokban végeznek. Jézus azt mondja: “Óvakodjatok attól, hogy mások előtt gyakoroljátok jámborságotokat, hogy lássák, mert akkor nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól” (Mt 6,1). Elveszítjük jutalmunkat mennyei Atyánknál, ha nyíltan gyakoroljuk és büszkén hirdetjük adakozásunkat férfiak és nők előtt. Az adakozó Istennek és senki másnak nem tartozik elszámolással – gyakorlatilag senki másnak semmi köze hozzá. Az adakozónak inkább Isten válaszát kell keresnie az adakozás cselekedetének engedelmességében, mint az emberek csodálatát az önmaga felmagasztalásának képmutatásában (Mt 6:2-4; Lk 18:9-14)).

2. Adakozz bőkezűen

Mennyit adjunk? Az Ószövetségben kétféle adakozási módot találunk. Az első típus a tized, ami egy tizedet jelent. A második típus a szabad akaratú felajánlás, a tizedet meghaladó adomány (2Móz 36:3). Valójában az ÓSZ-ben többféle tizedet találunk – egyet az idegen, az árva és az özvegy számára (5Móz 14:29). Mások Izrael szociális és kulturális szükségleteire, valamint a kormány támogatására szolgáltak (1Sám 8:11-18). A leviták és a papok eltartására tizedet kellett adni minden terményből és szarvasmarhából (3Mózes 27:30-33). Az Újszövetség nem hangsúlyozza az ószövetségi tizedfizetési gyakorlat fenntartásának fontosságát. Az adakozás mai modellje az ószövetségi szabad akaratból történő felajánlással azonos – az egyén önkéntes cselekedete, nem pedig a törvény által előírt cselekedet. Bár a szabad akaratból való felajánlás nem volt az adakozás egyenes megközelítése, nem volt meghatározott összeg vagy a jövedelem százalékos aránya, nem nélkülözte a szentírási útmutatást (2Kor 9:6). Túlmutatott a törvény betűjén, és a Krisztus Lelkében való adakozás gyakorlatát jelentette (2Kor 3,6). Az adakozás lehetővé teszi számunkra, hogy konkrétan megmutassuk az Istenbe vetett hitünket a kegyelem alatt.”

3. Adakozzatok céltudatosan

Az adakozás harmadik alapelve a 2Korinthus 9:7a-ban található, ahol Pál azt mondja: “Mindegyikőtöknek úgy kell adakoznia, ahogyan elhatározta…”. Akinek elhatározása van, az az adakozásra elszánt szívvel állapodott meg. Ez azzal jár, hogy előre tervezünk, tudatosan átgondoljuk az adakozásunkat, még mielőtt a cselekedetre sor kerülne. Mégsem szabad elfelejtenünk, hogy létezik a szabad akaratú adakozásnak egy olyan cselekedete, amelyet az ÓSZ-ben is megtapasztaltak – az adakozás, amely szabadon és spontán módon, hálás szívből fakad. Az emberek nem kötelességtudatból vagy egy megígért áldás reményében adakoztak idejükből, tehetségükből és anyagiakból, hanem egy nagylelkű Isten által adott hálás életből (2Móz 36; 2Krón 35; Ezr 1,4).

4. Adakozz vidáman

A 2Korinthus 9:7b második felében egy negyedik alapelv rejlik: “…nem vonakodva vagy kényszerből, mert Isten szereti a vidám adakozót”. A szándékosan adakozás megóvja az adakozót attól, hogy megfosszák az adakozás örömétől. Az adakozó célja az Isten előtti vidám magatartás. Minden, ami ennél kevesebb, vonakodva, kényszerből vagy az utolsó pillanatban történik, rontja a vidámság állapotát. Az ésszerű és céltudatos, megtervezett időkeret okozza, hogy az adakozásban az öröm szellemét ápoljuk.”

5. Adj áldozatosan

Az ötödik alapelv az özvegyasszony mindenét kitevő felajánlásának történetében található. Jézus az ő példáját használta fel, mondván: “Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegyasszony többet tett, mint mindazok, akik a kincstárba adakoznak. Mert ők mindannyian a bőségükből adakoztak, ő pedig a szegénységéből tette bele mindenét, amije volt, mindenét, amiből meg kellett élnie” (Mk 12:41-44). Nagy különbség van a gazdagok hozzájárulása és ennek a szegény özvegynek az elkötelezettsége között. Az előbbi nem került nekik semmibe, mivel nem volt nagy jelentősége annak, hogy olyasmit adjanak, amire nem volt szükségük a létezéshez, és amiben Istentől függtek. Míg az utóbbi nem tartotta vissza mindazt, amiből meg kellett élnie, abban a tudatban, hogy Isten végül is gondoskodni fog minden szükségletéről. Hit által áldozatosan adunk abból, amink van, hogy teljesen Istentől függjön a mindennapi kenyerünk (Mt 6:8,11, 25-34; Fil 4:19). Miért kellene az özvegyasszonynak önző módon az utolsó két rézpénzét markolnia, hogy megéljen, ahelyett, hogy üres kézzel bízna Istenben, hogy betöltheti szükségleteivel, és gyarapodhat, ha naponta tőle függ? Arra is gondolnunk kell, hogy Jézus önmagát adta az adakozás legfőbb példájaként: “Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus nagylelkű cselekedetét, hogy bár gazdag volt, mégis szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által gazdagok legyetek.” (2Kor 8,9)

6. Adj arányosan

A hatodik és utolsó alapelv arra emlékeztet, hogy a jóléteddel arányosan adj. Pál írja: “Minden hét első napján mindenki tegye félre és tegye félre, amit pluszban keres” (2Kor 16:2). Az adakozással kapcsolatos újszövetségi megközelítéssel összhangban az apostol nem fogalmazott meg kemény és szigorú szabályt konkrét összegekre vagy százalékos arányokra vonatkozóan abból, amit valaki keres, hanem arra emlékezteti a hívőket, hogy az adakozásnak arányban kell állnia azzal a többletjövedelemmel, amellyel Isten megáldja az embert (5Móz 8:1; 1Krón 29:1). Nemcsak rendszeresen kell adakoznunk, hanem arányosan annak is, aki eleve jólétben részesített minket (1Tim 6:17). Az anyagi jólét az életünkben nem szabad, hogy feljogosít bennünket arra, hogy azt tetszésünk szerint költsük el. Ez nem a jegyünk egy önfeledt, a luxust felvállaló életmódra, sem pedig egy laza, a költekezési szokásainkat visszafogó életmódra. A jólét az életünkben nagyobb lehetőséget jelent arra, hogy az adakozás isteni tulajdonságával foglalkozzunk. Ahogy Isten gazdagítja az életünket, számba kell vennünk az ő kegyelmes áldását, és újra kell értékelnünk azt a részt, amelyet vissza kellene adnunk neki az országában végzett munkájának előmozdítására.”

Gyakorlati értelemben az ószövetségi tized beleolvadt az adakozásról szóló újszövetségi tanításba. Nemcsak párhuzamba állította az ÓSZ-ben gyakorolt szabad akaratú felajánlást, hanem arra is buzdít, hogy rendszeresen adjunk titokban, nagylelkűen, céltudatosan, vidáman, áldozatosan és arányosan, hálás szívvel az adakozó Isten felé.”

Végjegyzetek

Albert J. Johnson, A Christian’s Guide to Family Finances (Wheaton: Victor Books, 1983), 43. old. Johnson szerint “A tizednek a nemzet és a rászorulók támogatásában betöltött szerepét nagyrészt a kormány vette át”. Az OT tizedet, ahogyan mi ismerjük, felváltotta a kormányzat adózási formája. Az adókat ma a jóléti, társadalombiztosítási, művészeti és tudományos és egyéb kormányzati kiadásokra szedik be és osztják fel.”

Ibid., A tizeddel kapcsolatos kevés utalás a tizeddel való visszaéléssel foglalkozik (Mt 23:23; Lk 18:11-12). A Zsidók 7:5-9 a kivétel, amelyben a tizedet a Melkizedek papi rendjével kapcsolatos érv bizonyítására hozták elő.

© 2009 Gicky Soriano

Augustine M Kabutha on May 02, 2019:

When you trust God be transparent ,accountable andfaithful to God everything will be well to you

Ernest Nuamah on October 30, 2018:

I’m grateful for this article. Hasznos volt számomra. Felkértek, hogy tanítsak az adakozás témájában a gyülekezetemben, és ez az artikulus segített a témában való előadásban. Isten áldjon meg.

ashish on May 31, 2018:

so good

Chin chin from Philippines on June 28, 2017:

Wonderful summary of how we, Christians, should to give to God. Hallottam, hogy azt mondják, hogy fontosabb, hogyan adunk, mint az, hogy mennyit adunk. Isten látja, mi van a szívünkben.

tom on January 16, 2012:

Évek óta bűnös vagyok, hogy nem adtam, mert 10% nem volt lehetőség az adósság miatt. A bűntudat felemésztett! Köszönöm, hogy felszabadítottál!

Gicky Soriano (szerző) Kaliforniából 2011. május 26-án:

Lita C. Malicdem

Az Isten áldja meg az életedet, ahogy megtanulod ezeket az elveket a gyakorlatba átültetni.

Lita C. Malicdem a Fülöp-szigetekről 2011. május 26-án:

A 6 alapelv talán könnyednek és könnyen megvalósíthatónak hangzik, de valójában nem az. Ez egy jó csomópont számomra, hogy megtanuljam, hogyan kell adni. Nagyon tetszik az 5. pontban lévő példázat. Köszönöm.”

Gicky Soriano (szerző) Kaliforniából 2010. december 29-én:

christ4ever, Köszönöm, hogy elolvastad a hubomat és összekötötted a kapcsolódó témáddal. Mindenképpen el fogom olvasni. Isten áldjon meg.

Rev. Teddy C. Ryan III egy bűnös életből, akit az Úr kegyelme mentett meg – meg vagyunk áldva a szolgálattal Floridában & Georgia, 2010. december 29.:

Most botlottam bele a hubjaidba, és most, hogy tudom, hogy itt vagy, többet fogom olvasni őket. A cikkedet belinkeltem egy sorozatba, amit szintén most írtam a témában: https://hubpages.com/religion-philosophy/Well-Done…

Keep up the excellent work in His service!… Rev.Ted

Gicky Soriano (szerző) Kaliforniából 2010. augusztus 10-én:

smacky, Feel free to share this hub. Köszönöm a látogatást és Isten áldjon meg.

smacky on August 10, 2010:

good job.kkep it up….can I share this in our church?

Gicky Soriano (author) from California on July 08, 2010:

Dexter, I appreciate the visit and your encouraging words. Köszönöm és Isten áldjon meg.

Dexter | techathand.net on July 08, 2010:

Great article.. Szeretem, amikor azt mondod, adj titokban 🙂 folytasd a jó munkát. és tartsd meg a hit jó harcát

Gicky Soriano (szerző) Kaliforniából on February 20, 2010:

scheng1,

Technikailag van igazság abban, amit mondasz. Mégis vannak olyan esetek, amikor én magam is adakoztam egy rászoruló személy, egyház vagy ügy felé csekk helyett készpénz formájában. A jelöletlen borítékban lévő készpénz lenyomozhatatlan. Az adományozó személyazonossága inkognitóban marad. Csak ezzel a cselekedettel lehet titokban adakozni.”

Köszönöm, hogy interakcióba léptél a csomópont anyagával. Minden áldást.

scheng1 on February 20, 2010:

Titkosan adakozni az a rész, amit a legtöbben nem követnek, különösen akkor, amikor adózási ösztönző van arra, hogy bevalljuk az adományunkat jótékony célra.

Gicky Soriano (szerző) Kaliforniából on February 16, 2010:

maheshpatwal, Thanks for your visit and comment. Blessings to you.

maheshpatwal from MUMBAI on February 16, 2010:

Very beautifully written hub with a nice message of humanity…….. remélem minden ember ugyanúgy gondolkodik, ahogy a Bibliában meg van írva

Gicky Soriano (szerző) Kaliforniából 2010. február 01-én:

Deborrah, Isten gazdagítsa életedet és szolgálatodat, ahogy továbbra is titokban, nagylelkűen, céltudatosan, vidáman, áldozatosan és arányosan adsz. Minden áldás legyen veled.

DeBorrah K Ogans on January 31, 2010:

Gicky Soriano, ez nagyon szép volt! Csodálatosan elmagyaráztad és inspiráltál másokat is, hogy “Isten útját” adják! A szívből adakozás a fenti elveket felhasználva mind az adakozónak, mind a befogadónak előnyös! “Isten szereti a jókedvű adakozót…” Köszönöm, hogy megosztottad ezt az inspiráló és éleslátó “üzenetet”! In His Love & Blessings!

Gicky Soriano (szerző) from California on January 13, 2010:

restoremyheart, I appreciate the visit and comment. Isten áldjon meg.

restoremyheart on January 12, 2010:

Nem olvastam még ilyen részletesen, az ajándékozásról! Nagyon szép volt. Köszönöm:)

Gicky Soriano (szerző) Kaliforniából 2009. október 12-én:

Jézusevő, nyugodtan ajánlja ezt a cikket a tanítványainak. Örülök, hogy ez a “Megértés sorozat” csomópontok tisztázzák a hit alaptételei iránt érdeklődők számára. Köszönöm nagylelkű támogatásodat és bátorító hozzászólásodat. Nagyon örülök, hogy szolgálhatom az egyházadat ezeken a hubokon keresztül. Isten áldja meg és mélyítse el gyülekezetetek tanítványainak útját, miközben az ország előrehaladására törekszenek.”

JesusEater from Quezon City, Philippines on October 12, 2009:

Ez tényleg nagyszerű anyag, és sok kérdést tisztáz (nem tudom, miért vannak ezzel kapcsolatban egyeseknek problémái) az adakozással kapcsolatban. Ajánlhatom ezt a cikket a tanítványainknak olvasásra? Adjunk rá linket a honlapunkról? Köszönöm ezt a csomópontot, Gicky! Ez egy újabb királysági előretörés, amit itt kell felállítani. Isten dicsőségére!

thefount from North Central Louisiana on August 31, 2009:

Ez egy jó formátum a tanításhoz. Köszönöm szépen.

Isabel_Belicia 2009. augusztus 29-én:

Gicky,

Nagyszerű központ az adakozásról – Ez valóban és az istentisztelet cselekedete

AKA Coffee Snob

James A Watkins Chicagóból 2009. augusztus 29-én:

Amen! Testvér, ez egy nagyszerű cikk az adakozásról. Imádkozzunk, hogy ezt a cikket sokan olvassák és változást hoz a világban. Köszönjük! Jó munkát.

Leave a comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.