Wat te doen als huiselijk geweld een rol speelt Echtscheiding van een mishandelende echtgenoot

Sommige mensen kunnen het prima met elkaar vinden in hun huwelijk.

Nooit een zweem van onenigheid. Zelden een stem verheven uit onvrede.

Maar laten we eerlijk zijn…dat is zelden het geval. Elk huwelijk kent ups en downs, en als mensen niet voldoende zijn toegerust om de uitdagingen van het leven op de juiste manier aan te gaan, kunnen frustratie, teleurstelling en woede de weg bereiden voor een slechte reactie die sterk kan bijdragen aan het rechtvaardigen van de behoefte aan en het verlangen naar een echtscheiding.

Het definiëren van huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Het verlies van de liefde is een neerwaartse spiraal die intense negatieve gevoelens kan oproepen. Wanneer die negatieve gevoelens zich op verschillende manieren manifesteren, is de weg vrij voor huiselijk geweld.

Huiselijk geweld is meer dan alleen maar de hand van de ene echtgenoot naar de andere uitsteken. De lelijkheid van huiselijk geweld draagt vele gezichten.

Het is een patroon van fysiek, psychologisch en mishandelend gedrag dat elk familielid kan treffen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, etniciteit of sociale status.

Huiselijk geweld kan elke vorm van intimidatie omvatten via telefoongesprekken, stalking, sociale media, e-mail, slakkenpost of elke andere vorm van contact. Afhankelijk van de ernst van het misbruik, wanneer de rechtshandhaving erbij betrokken raakt, kan het worden aangeklaagd als een misdrijf of een misdrijf.

Fysiek huiselijk geweld wordt gedefinieerd als een van de volgende:

 • krabben, bijten, grijpen of spugen.
 • Shoving, punching and pushing.
 • Throwing objects to hurt or intimidate you.
 • Destroying possessions or treasured objects.
 • Hurting or threatening to hurt your children and/or pets.
 • Het verstoren van uw slaappatroon zodat u zich uitgeput voelt.
 • Verbranden of verstikken.
 • Aanvallen of dreigen aan te vallen met een wapen.
 • Dreigingen of daadwerkelijke pogingen om u te doden.
 • Seksueel misbruik, dat kan voorkomen in huwelijken en toegewijde relaties

Emotioneel of psychologisch misbruik is gedrag dat wordt gebruikt om u te beheersen of uw emotionele welzijn te schaden. Het kan verbaal of non-verbaal zijn en zich uiten als:

 • Schreeuwen, bespotten, intimideren en het maken van vernederende opmerkingen of gebaren.
 • In uw gezicht schreeuwen of op een dreigende manier staan.
 • Manipuleren van uw kinderen.
 • U vertellen wat u moet doen of waar u wel en niet heen mag.
 • Weinig waarde hechten aan wat u zegt of u neerhalen waar anderen bij zijn.
 • Onderbreken, van onderwerp veranderen, niet luisteren of reageren, en uw woorden verdraaien.
 • Negatieve dingen zeggen over uw vrienden en familie.
 • Het u onmogelijk of moeilijk maken om vrienden of familieleden te zien.
 • Het bedriegen of overdreven jaloers zijn.
 • De verantwoordelijkheid voor mishandelingsgedrag afschuiven door anderen de schuld te geven of te zeggen dat u het hebt veroorzaakt.
 • Telefoongesprekken, sms’jes, auto- en computergebruik in de gaten houden.

Economische of financiële mishandeling vindt plaats wanneer een mishandelaar een slachtoffer volledig financieel afhankelijk maakt van de mishandelaar. Het kan onder meer gaan om:

 • Het slachtoffer verbieden te werken of naar school te gaan.
 • Het saboteren van kansen op werk
 • Het in gevaar brengen van de werkgelegenheid door het slachtoffer op de werkplek te stalken of lastig te vallen.
 • Het ontzeggen van de toegang tot een voertuig of het beschadigen van het voertuig zodat het slachtoffer niet op het werk kan komen.
 • Het saboteren van kansen op onderwijs.
 • Geld achterhouden of een toelage geven.
 • Toegang tot bankrekeningen weigeren.
 • Bezittingen van de familie verbergen.
 • Schulden opbouwen op naam van het slachtoffer.

Stalking en intimidatie kunnen plaatsvinden tussen vreemden of in relaties nadat de ene partij duidelijk heeft gemaakt geen contact meer te willen met de andere partij. Het kan onder meer gaan om:

 • Het afleggen van ongewenste bezoeken
 • Het sturen van ongewenste berichten (voicemails, sms-berichten, e-mails, enz.).
 • Het volgen van je, onder meer door het gebruik van GPS-volgsoftware
 • Het voortdurend bij je op bezoek gaan.
 • Je in het openbaar lastigvallen.
 • Weigeren om weg te gaan als daarom wordt gevraagd.

Bij huiselijk geweld kan een slachtoffer te maken krijgen met lichamelijke trauma’s, ongeregelde agressie, chronische gezondheidsproblemen, psychische stoornissen zoals PTSS,

Echtscheiding kan wachten…uw veiligheid kan niet wachten

Scheiding kan wachten

In een situatie waarin een echtgenoot een echtscheiding overweegt, zijn die acties ondergeschikt aan de onmiddellijke veiligheid van een echtgenoot, kinderen of een familielid of kennis die gevaar loopt door een mishandelaar.

Veel echtgenoten voelen zich vaak gevangen wanneer er sprake is van huiselijk geweld in een relatie. Zij zijn bang dat alleen al het noemen van een vertrek of een echtscheiding zo’n gewelddadige uitbarsting en vergelding teweeg zal brengen dat zij in direct gevaar zullen worden gebracht. Het is niet ongewoon voor een echtgenoot om te lijden in stilte en angst voor een lange tijd, en soms tot het te laat is.

De bottom line is dit.

Wanneer huiselijk geweld aanwezig is en de gezondheid en veiligheid van u of een geliefde is in duidelijk of dreigend gevaar … GET OUT onmiddellijk.

Als je hulp nodig hebt, bel 911.

Bij twijfel, bel 911.

Als je kunt, ga dan nu weg!

Alle gedachten die je hebt over een scheiding kunnen wachten. Jezelf beschermen tegen elke prijs is het enige waar je je op moet concentreren.

Wetshandhaving in het hele land neemt zaken van huiselijk geweld met de grootste mate van bezorgdheid. Er zijn beschermingen en processen om u te beschermen tegen huiselijk geweld, maar u moet niet worden verlamd door angst of ontkenning.

Een stap die u kunt nemen is het aanvragen van een burgerlijk beschermingsbevel (soms een tijdelijk contactverbod genoemd) dat uw mishandelaar wettelijk zal verplichten om bij u weg te blijven. Dit omvat alle vormen van fysiek contact, telefoontjes, stalking en elke andere vorm van contact met u. Het overtreden van dit bevel zal resulteren in de arrestatie van de mishandelaar. Dit geeft u de tijd om uw opties uit te zoeken, inclusief het starten van een echtscheidingsprocedure. Met de hulp van de politie en sociale diensten agentschappen, zult u ook tijd hebben om onderdak te vinden zonder dat uw echtgenoot weet waar u bent.

U moet een verzoekschrift voor een straatverbod indienen bij uw arrondissementsrechtbank. Veel provincies bieden gedetailleerde online informatie, plus gratis downloadbare formulieren, dus u kunt uw zoektocht naar informatie beginnen op de website van de provinciale rechtbank. U kunt ook persoonlijk een bezoek brengen aan het kantoor van de griffier om de formulieren te krijgen en vragen te stellen over het proces. Sommige rechtbanken hebben zelfhulpcentra met personeel dat is opgeleid om u te helpen bij het opstellen en indienen van uw formulieren.

U bent misschien bang dat de rechtbank u zal verwijten dat u uw kinderen niet beschermt tegen het meemaken van geweld in uw huis. Maar over het algemeen begrijpen rechtbanken dat vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld vaak ontwikkelen wat soms het syndroom van de gehavende vrouw wordt genoemd, een aandoening die veel op PTSS lijkt en die het moeilijk maakt om actie te ondernemen.

Een tijdelijk bevel kan later worden gewijzigd in een permanent bevel dat voor een veel langere periode kan worden ingesteld met gelijke beperkingen.

Bedenk dat deze bevelen kunnen worden ingesteld om eventuele strafrechtelijke aanklachten in te dienen die worden ingediend als gevolg van vermoedelijke fysieke mishandeling.

Hoe huiselijk geweld van invloed kan zijn op een echtscheiding

Huiselijk geweld kan van invloed zijn op een echtscheiding

In sommige staten waar echtscheiding op basis van schuld is toegestaan, kan huiselijk geweld de opgegeven reden zijn waarom u een echtscheiding kunt aanvragen. In veel staten is een echtscheiding zonder schuld mogelijk, wat betekent dat een echtgenoot alleen onoverbrugbare verschillen hoeft aan te voeren als reden voor een echtscheiding.

Als huiselijk geweld of echtelijke wreedheid kan worden aangevoerd, kan dit, afhankelijk van de staat, van invloed zijn op de verdeling van de bezittingen of het slachtoffer de overhand geven bij schikkingsgesprekken. Het hangt echt af van de wetten in uw staat.

In Californië bijvoorbeeld is huiselijk geweld een van de factoren die de rechtbank in aanmerking neemt bij het vaststellen van permanente partneralimentatie. Hier is een uittreksel uit sectie 4320 van de Family Code:

(i) Alle gedocumenteerde bewijzen van een geschiedenis van huiselijk geweld, zoals gedefinieerd in sectie 6211, tussen de partijen of gepleegd door een van beide partijen tegen het kind van een van beide partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de overweging van:

(1) Een pleidooi van nolo contendere.

(2) Emotioneel leed als gevolg van huiselijk geweld gepleegd tegen de gesteunde partij door de ondersteunende partij.

(3) Een geschiedenis van geweld tegen de ondersteunende partij door de ondersteunde partij.

(4) Afgifte van een beschermingsbevel na een hoorzitting ingevolge Sectie 6340.

(5) Een vaststelling door een rechtbank tijdens het aanhangig zijn van een echtscheidings-, scheidings- of voogdijprocedure voor kinderen, of een andere procedure ingevolge Divisie 10 (beginnend met Sectie 6200), dat de echtgenoot huiselijk geweld heeft gepleegd.

Een gebied waar huiselijk geweld in een huwelijk grote gevolgen kan hebben is de voogdij over kinderen.

Hoe huiselijk geweld de voogdij over kinderen kan beïnvloeden

Huiselijk geweld kan de voogdij over kinderen beïnvloeden

Hoewel de wet- en regelgeving met betrekking tot de voogdij over kinderen tot op zekere hoogte van staat tot staat zal verschillen, is één overeenkomst dat alle staten de belangen van een kind in overweging nemen bij het maken van beslissingen over de voogdij over kinderen in een echtscheiding.

Normaal gesproken geven de meeste staten er de voorkeur aan dat beide ouders een actieve en voortdurende rol hebben in de opvoeding van een kind na een echtscheiding, en terwijl één ouder kan eindigen als de primaire voogdijouder, zal de andere vaak aanzienlijke bezoekrechten krijgen.

Hoewel, wanneer huiselijk geweld aanwezig is in een huwelijk en het kan worden gedocumenteerd, kunnen rechtbanken ernstige beperkingen opleggen aan de voogdij en bezoekrechten van kinderen. Afhankelijk van de ernst van de mishandeling kunnen de rechten van een ouder volledig worden ontzegd. In andere gevallen kan het bezoekrecht worden beperkt tot kleine perioden onder toezicht van een door de rechtbank aangestelde voogd.

Na verloop van tijd kan een mishandelaar een verzoekschrift indienen bij de rechtbank voor meer bezoekrecht, indien kan worden aangetoond dat de mishandelaar een verandering heeft ondergaan. Dit kan het voltooien van door de rechtbank bevolen counseling zijn of een andere vorm van gedragswijziging.

Wat te doen als u valselijk wordt beschuldigd van huiselijk geweld

Valselijk worden beschuldigd van huiselijk geweld is ernstig en het kan gemakkelijk gebeuren in een zeer omstreden echtscheidingssituatie. Niet alleen kunt u uw voogdij of bezoekrecht verliezen, maar u kunt ook strafrechtelijk worden vervolgd, uw baan verliezen, verliezen waar u woont, en uw reputatie kan nog jarenlang negatief worden beïnvloed.

Soms, in een poging om de overhand te krijgen in een voogdijstrijd, zal een echtgenoot dit soort valse beschuldigingen uiten.

Als een valse beschuldiging plaatsvindt, moet u onmiddellijk juridische vertegenwoordiging inschakelen. Ook, als er een straatverbod van kracht is, schend het onder geen enkele omstandigheid. U zult de zaak die tegen u wordt aangespannen alleen maar meer geloofwaardigheid geven. U kunt uw zaak ook helpen door kalm te blijven tijdens de rechtszaak. U zou kunnen worden uitgelokt tot een uitbarsting die ook speelt in de aanklacht tegen u.

Bedenk dat als de aanklacht van huiselijk geweld vals kan worden bewezen, uw echtgenoot eigenlijk degene kan zijn die in de problemen zit en kan worden beschuldigd van meineed. Dit gebeurt echter niet vaak, omdat wetshandhavers op hun hoede zijn om vrouwen hiervoor te vervolgen, omdat het andere vrouwen kan ontmoedigen om echte gevallen van huiselijk geweld aan te geven.

Hulpbronnen bij huiselijk geweld

Bent u in direct gevaar, bel dan 112.

National Domestic Violence Hotline

 • 800-799-SAFE (7233)
 • Vertrekt advies en hulp.

National Coalition Against Domestic Violence

 • 303-839-1852
 • Heeft een lijst van staatscoalities die u kunnen helpen lokale diensten te vinden.

National Center on Domestic Violence, Trauma and Mental Health

 • Er zijn verschillende lijsten met hulpbronnen waartoe u toegang kunt krijgen, afhankelijk van uw individuele behoefte.

National Center for Victims of Crime

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.