Deel vier van een vierdelige serie over “Trouwen op God”

Faalde Stefanus?

Rongeveer 2000 jaar geleden hield een man genaamd Stefanus een toespraak over Jezus voor een groep Joodse leiders. Het was een harde toespraak, en zijn toehoorders werden woedend. Ze waren zelfs zo woedend dat ze Stefanus de stad uitsleepten en hem stenigden (Handelingen 7:1-60).

Als je naar de resultaten kijkt, zou je kunnen denken dat Stefanus niet zo’n succesvolle spreker was. Zijn toehoorders hebben hem immers gedood. Maar hij faalde niet. Hij deed precies wat hij moest doen.

De resultaten waren misschien niet waar hij op hoopte, maar zijn martelaarschap – en de manier waarop hij bad voor zijn moordenaars toen hij stierf (Handelingen 7:60)- zijn een inspiratie geweest voor miljoenen mensen.

Trouw op God zelf, niet op wat je zou willen dat Hij doet

Ik bid vaak om Gods leiding, hulp en bescherming, en Hij heeft mijn gebeden vaak op verbazingwekkende manieren verhoord. Maar vaak heeft Hij mijn gebeden niet verhoord zoals ik dat wilde.

Als u ook “onbeantwoorde” gebeden hebt ervaren, denk dan aan het voorbeeld van Sadrach, Mesach en Abednego (Daniël 3:17-18). Toen zij in de oven werden geworpen, vertrouwden zij op God, ook al wisten zij niet of Hij hen zou verlossen of dat zij zouden verbranden.

Als wij in de brandende oven worden geworpen, is de God die wij dienen bij machte ons daaruit te redden, en Hij zal ons uit uw hand redden, o koning. Maar zelfs als hij dat niet doet, willen wij dat u weet, o koning, dat wij uw goden niet zullen dienen en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. (Daniël 3:17-18)

Gerelateerd: Vertrouwen op Gods kracht

God ziet het grote plaatje.

God ziet het grote plaatje veel beter dan wij. Christen zijn is niet hetzelfde als in een leger zitten. Maar een analogie die kan helpen is te kijken naar een soldaat die dient onder een groot generaal. De soldaat kan niet het volledige strijdplan begrijpen. Maar dat hoeft hij of zij ook niet. Het is de verantwoordelijkheid van de soldaat om zijn of haar rol te vervullen, erop vertrouwend dat de generaal het grote geheel ziet.

Nu is geloof zeker zijn van wat we hopen en zeker zijn van wat we niet zien. (Hebreeën 11:1)

Gerelateerd: Gods doel voor je leven

Soms beschermt God ons, soms niet.

God hielp Jezus vele malen aan kwaad te ontkomen (Johannes 7:30, 8:20, 8:59, 10:31, en 10:39), toch werd hij uiteindelijk gekruisigd. Evenzo beschermde God Paulus soms, maar andere keren werd Paulus zwaar mishandeld (2 Korintiërs 11:22-33).

Soms gaat het ons goed, soms niet. Maar ook als het niet voorspoedig gaat, kunnen we op God vertrouwen.

Al komt de vijgenboom niet uit en zijn er geen druiven aan de wijnstokken, al mislukt de olijfoogst en brengen de akkers geen voedsel voort, al zijn er geen schapen in de stal en geen runderen in de kudde, toch zal ik mij verheugen in de Heer, ik zal blij zijn in God, mijn Heiland. De Soevereine Heer is mijn sterkte, Hij maakt mijn voeten als de voeten van een hert, Hij stelt mij in staat om op de hoogten te gaan … (Hababbuk 3:17-19)

God is onze toevlucht en sterkte, een altijd aanwezige hulp in moeilijkheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al begeeft de aarde het en vallen de bergen in het hart van de zee, al bulderen en schuimen haar wateren en beven de bergen door hun geschud. (Psalm 46:1-3)

Trouw Gods tijdschema.

Zelfs wanneer God wonderlijk ingrijpt, kan zijn tijdschema heel anders zijn dan het onze. Wij willen onmiddellijke actie, maar soms duurt het vele jaren voordat we de resultaten zien.

“Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, noch zijn uw wegen mijn wegen,” verklaart de Heer. Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. (Jesaja 55:8-9)

Denk aan Gods karakter.

Hoewel u misschien niet altijd het grote geheel begrijpt, kunt u God vertrouwen, omdat u weet dat Hij het grote geheel kent, en Hij houdt veel meer van u dan u gemakkelijk kunt begrijpen.

Ik bid dat Hij u uit zijn heerlijke rijkdommen moge sterken met kracht door zijn Geest in uw binnenste, opdat Christus door het geloof in uw harten moge wonen. En ik bid dat gij, geworteld en gevestigd in de liefde, tezamen met alle heiligen kracht moogt hebben om te vatten hoe wijd en lang en hoog en diep de liefde van Christus is, en om deze liefde te kennen, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld moogt worden tot de maat van de ganse volheid Gods. (Efeziërs 3:16-18)

Leg mensen in Gods handen

Als christenen zijn wij geroepen om iedereen lief te hebben (Efeziërs 5:1-2) en om anderen te helpen (Filippenzen 2:3-4). Maar soms kunnen we ons overweldigd voelen door de problemen van onze familie en vrienden, om nog maar te zwijgen van de enorme aantallen problemen in de wereld.

Neem niet te veel verantwoordelijkheid voor het geluk van anderen.

Vertroost en bemoedig anderen, bid voor hen, en vraag God of er stappen zijn die je kunt nemen om te helpen. Maar neem niet de totale verantwoordelijkheid voor de beslissingen of het geluk van anderen.

Op dezelfde manier, probeer niet iedereen te helpen die nood heeft. Er zijn te veel gekwetste mensen! Vraag God in plaats daarvan om u te helpen weten wanneer u “ja” moet zeggen en wanneer u “nee” moet zeggen.

Bidt om vrede en vreugde.

Paulus leefde een leven van dienstbaarheid aan onze Heer en aan andere mensen. Toch leefde hij ook een vreugdevol leven en moedigde ons aan hetzelfde te doen (1 Tessalonicenzen 5:16).

God biedt u een hechte vriendschap met Hem en een overvloedig, vreugdevol leven, ongeacht uw omstandigheden-of de ervaringen van anderen. Heb mensen lief en bid voor hen, maar draag niet het gewicht van een te grote verantwoordelijkheid. Vraag God u te helpen mensen in zijn handen te leggen, en u te helpen zijn vreugde en vrede te kennen.

De dief komt alleen om te stelen en te doden en te vernietigen; Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en wel ten volle. (Johannes 10:10)

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u. Ik geef u niet zoals de wereld u geeft. Laat uw hart niet verontrust worden en wees niet bevreesd. (Johannes 14:27)

Gerelateerd: Een vreugdevol leven leiden

Trouw God, maar draag ook uw steentje bij

Trouw op God kan betekenen dat u rustig wacht op een wonder en niets doet om het tot stand te brengen. Maar u kunt ook een rol spelen.

Bidt.

Door de hele Bijbel heen wordt ons opgedragen te bidden voor anderen en voor onszelf. Als u bidt, vraag God dan ook of er iets is wat Hij wil dat u in de situatie doet.

Naakt u nergens bezorgd over, maar legt in alles, door gebed en smeking, met dankzegging, uw verzoeken aan God voor. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. (Filippenzen 4:6-7)

Vraag anderen om te bidden.

Naast het bidden zelf, vraag anderen om te bidden. Paulus vroeg vaak aan medegelovigen om voor hem te bidden. God verhoorde deze gebeden, hoewel ze niet garandeerden dat Paulus een probleemloos leven zou leiden.

Ik verzoek u, broeders, door onze Here Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden door voor mij tot God te bidden. Bid dat ik gered mag worden van de ongelovigen in Judea en dat mijn dienst in Jeruzalem aanvaardbaar mag zijn voor de heiligen daar, zodat ik door Gods wil met vreugde tot u mag komen en samen met u verkwikt mag worden. (Romeinen 15:30-32)

En bid dat wij verlost mogen worden van goddeloze en boze mensen, want niet iedereen heeft geloof. (2 Thessalonicenzen 3:2)

Neem actie.

Een man parkeerde eens zijn recreatievoertuig op de parkeerplaats van onze kerk. Hij zei dat hij erop vertrouwde dat God hem van voedsel zou voorzien, wat eigenlijk betekende dat hij erop rekende dat mensen hem eten zouden brengen. Hij begreep volkomen verkeerd wat het betekende om op God te vertrouwen.

Hoewel de Bijbel ons oproept om de hongerigen of armen te helpen, zegt het ook dat mensen moeten werken als ze kunnen.

Want zelfs toen wij bij u waren, gaven wij u deze regel: “Indien iemand niet wil werken, zal hij niet eten.” (2 Thessalonicenzen 3:10)

Als u werkloos bent, bid dan niet eenvoudig en wacht op een wonder. Zoek een baan. Als u ziek bent, bid, maar ga ook naar een dokter.

Als mensen in uw buurt honger hebben, help hen of doneer voedsel aan een plaatselijke voedselbank.

Als u bezorgd bent over de regering, ga stemmen en bid om politiek betrokken te raken.

Wat denkt u?

8. Betekent op God vertrouwen dat u nooit actie onderneemt? Waarom wel of waarom niet?

9. Kun je een moment bedenken waarop je God moet vertrouwen, maar ook actie moet ondernemen? Leg uw antwoord uit.

Trouw erop dat God u gebruikt

Hebt u ooit geprobeerd om iets goed te doen – misschien als werknemer, voorganger, echtgenoot of ouder – maar de resultaten waren niet geweldig, en u voelde zich een mislukkeling?

Of hebt u ooit iets heel verkeerds gedaan (misschien hebt u vele jaren in de gevangenis doorgebracht)? Of hebt u zich ooit onbelangrijk gevoeld en gedacht dat uw leven er niet toe deed?

Wat uw geschiedenis ook is, ik wil u bemoedigen: wat u nu doet, doet ertoe.

God heeft een plan en een doel voor uw leven. Het is om dichter naar Hem toe te groeien en te zoeken naar manieren om zijn liefde met anderen te delen. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, of hoe oud je ook bent, denk nooit dat je leven er niet toe doet. Want wij zijn Gods werkmanschap, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren voor ons bereid heeft. (Efeziërs 2:10)

Gedenkvers

Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Ik geef u niet zoals de wereld u geeft. Laat uw hart niet verontrust worden en wees niet bevreesd. (Johannes 14:27)

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.