Christenen moeten er grote vreugde in scheppen om Gods eigenschappen te kunnen weerspiegelen en erin te delen door te geven.

De Bijbelse basisprioriteiten zijn eenvoudig en rechtlijnig

Onze God is een gevende God. Geven is een van zijn eigenschappen. Christenen zouden grote vreugde moeten beleven aan het feit dat zij Gods eigenschappen kunnen weerspiegelen en erin kunnen delen door te geven. Moeten christenen een tiende van al hun inkomsten aan de plaatselijke kerk geven? Hoe moeten gelovigen hun gaven meten? Zowel het Oude als het Nieuwe Testament helpen ons om de verwarring die velen voelen over het geven uit te zoeken en op te lossen. De fundamentele bijbelse prioriteiten zijn eenvoudig en recht door zee. Geven komt op de eerste plaats. De volgende zes principes van geven leren ons hoe we moeten geven:

1. Geef in het geheim

Geven is een intieme daad tussen de gever en God. Het is een praktijk die privé wordt bewaakt en in het geheim wordt uitgevoerd. Jezus zegt: “Hoedt u ervoor uw vroomheid voor anderen te beoefenen om door hen gezien te worden, want dan hebt u geen loon van uw Vader in de hemel” (Mt 6, 1). Wij verbeuren onze beloning bij onze Vader in de hemel, als wij openlijk onze giften beoefenen en er trots op zijn, dat wij geven ten overstaan van mannen en vrouwen. De gever is verantwoording schuldig aan God en aan niemand anders – het gaat vrijwel niemand anders wat aan. De gever moet Gods respons zoeken in gehoorzaamheid aan de daad van het geven, eerder dan de bewondering van mensen in de hypocrisie van het zichzelf verheffen (Mt 6,2-4; Lc 18,9-14).

2. Geef gul

Hoeveel moeten we geven? We vinden twee soorten van geven in het OT. Het eerste type is tiende, d.w.z. één tiende. Het tweede type is het vrijwillig offer, een gift die boven de tiende uitgaat (Ex 36:3). In feite vinden we in het OT verschillende soorten tienden – één voor de vreemdeling, de wees en de weduwe (Deut 14:29). Andere waren voor Israëls sociale en culturele behoeften en voor de ondersteuning van de regering (1 Sam 8:11-18). Tienden van alle gewassen en kudden waren vereist voor het onderhoud van de Levieten en priesters (Lev 27:30-33). Het Nieuwe Testament legt niet de nadruk op het belang van het handhaven van de oudtestamentische tiendenpraktijk. Het huidige model van geven is gelijk aan dat van het offer uit vrije wil van het OT – een vrijwillige handeling van het individu in plaats van een door de wet opgelegde handeling. Hoewel het vrijwillig offer geen keurslijf was voor het geven, geen vast bedrag of percentage van het inkomen, was het niet zonder bijbelse instructie (2Kor 9,6). Het ging verder dan de letter van de wet naar de praktijk van het geven in de Geest van Christus (2Kor 3,6). Geven geeft ons een concrete demonstratie van ons geloof in God onder genade.

3. Geef doelbewust

Een derde principe van geven wordt gevonden in 2 Korintiërs 9:7a waar Paulus zegt: “Ieder van u moet geven zoals hij zich voorgenomen heeft…” Iemand met een weloverwogen geest is tot inkeer gekomen met een hart dat bestemd is om te geven. Dit betekent dat we vooruit moeten plannen door bewust na te denken over wat we geven, zelfs voordat de daad wordt uitgevoerd. Toch mogen we niet vergeten dat er een daad van vrije wil bestaat die in het OT werd ervaren – geven dat vrijelijk en spontaan voortvloeit uit een dankbaar hart. Mensen gaven van hun tijd, talenten en financiën, niet uit plichtsgevoel of in afwachting van een beloofde zegen, maar uit een dankbaar leven, gegeven door een vrijgevige God (Ex 36; 2 Chr 35; Ezr 1:4).

4. Geef blijmoedig

In de tweede helft van 2 Korintiërs 9:7b ligt een vierde principe besloten: “…niet met tegenzin of onder dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.” Opzettelijk geven behoedt de gever ervoor beroofd te worden van de vreugde van het geven. Een blijmoedige houding tegenover God is het doel van de gever. Alles wat minder is, met tegenzin, geforceerd of op het laatste moment, tempert de staat van opgewektheid. Een gepland tijdschema dat redelijk en doelgericht is, zorgt ervoor dat we een geest van blijdschap in onze gaven cultiveren.

5. Geef offervaardig

Het vijfde principe vinden we in het verhaal van het offer van de weduwe dat alles was wat ze had. Jezus gebruikte haar voorbeeld en zei: “Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer gegeven dan allen die in de schatkist bijdragen. Want zij allen hebben bijgedragen uit hun overvloed, maar zij heeft uit haar armoede alles bijgedragen wat zij had, alles wat zij had om van te leven” (Mc 12,41-44). Er is een groot verschil tussen de bijdrage van de rijken en de inzet voor van deze arme weduwe. De eerste kostte hen niets in die zin dat het van geen groot belang was te geven wat zij niet nodig hadden om te bestaan en van God afhankelijk te zijn. Terwijl de laatste alles wat zij had om van te leven niet achterhield in de wetenschap dat God uiteindelijk in al haar behoeften zal voorzien. Door geloof geven wij opofferende wijze van wat wij hebben om volledig van God afhankelijk te zijn voor ons dagelijks brood (Mt 6,8,11, 25-34; Fil 4,19). Waarom zou de weduwe egoïstisch naar haar laatste twee koperen munten grijpen om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien, in plaats van met lege handen op God te vertrouwen dat Hij het kan vullen met haar behoeften en te gedijen door dagelijks van Hem afhankelijk te zijn? We moeten ook bedenken dat Jezus zichzelf gaf als het voorbeeld bij uitstek van geven: “Want gij weet de edelmoedige daad van onze Here Jezus Christus, dat Hij, hoewel rijk, om uwentwil arm geworden is, opdat gij door zijn armoede rijk moogt worden” (2 Kor 8:9).

6. Geef naar evenredigheid

Het zesde en laatste principe herinnert ons eraan dat we moeten geven in verhouding tot onze welvaart. Paulus schreef: “Op de eerste dag van elke week moet ieder van u wat hij extra verdient opzij leggen en bewaren” (2 Kor 16:2). In overeenstemming met de NT benadering van geven, stelde de apostel geen harde en snelle regel over specifieke bedragen of percentages van wat men verdiende, maar herinnert gelovigen eraan dat geven moet worden gedaan in verhouding tot het extra inkomen waarmee God iemand zegent (Deut 8:1; 1 Chr 29:1). Wij moeten niet alleen regelmatig geven, maar ook naar evenredigheid aan Hem die ons in de eerste plaats voorspoed gaf (1 Tim 6:17). Financiële voorspoed in ons leven mag ons geen vrijbrief geven om het naar eigen goeddunken uit te geven. Het is niet ons ticket naar een zelfgenoegzame levensstijl die luxe omarmt, noch is het een lakse levensstijl die onze uitgavengewoonten beteugelt. Welvaart in iemands leven betekent een grotere mogelijkheid om de goddelijke eigenschap van het geven uit te oefenen. Naarmate God ons leven verrijkt, moeten we de inventaris opmaken van zijn genadige zegen en opnieuw beoordelen welk deel we aan hem moeten teruggeven voor de bevordering van zijn werk in het koninkrijk.

In praktische zin is de OT tiende opgenomen in het NT-onderricht over geven. Het is niet alleen een parallel geworden met het offer uit vrije wil dat in het OT in praktijk werd gebracht, maar het spoort ons ook aan om regelmatig heimelijk, vrijgevig, doelgericht, blijmoedig, opofferend en evenredig te geven met een dankbaar hart jegens een gevende God.

Eindnoten

Albert J. Johnson, A Christian’s Guide to Family Finances (Wheaton: Victor Books, 1983), 43. Volgens Johnson “is de rol die de tienden speelden in het ondersteunen van de natie en de behoeftigen grotendeels overgenomen door de overheid”. De OT tiende, zoals wij die kennen, is vervangen door de vorm van belastingheffing door de overheid. Belastingen worden tegenwoordig geïnd en verdeeld voor welzijn, sociale zekerheid, kunst en wetenschappen, en andere overheidsuitgaven.

Ibid., De weinige verwijzingen naar tiende gaan over misbruik van de tiende (Mt 23,23; Lc 18,11-12). Hebreeën 7:5-9 is de uitzondering waarin de tiende naar voren werd gebracht om een punt te bewijzen betreffende de priesterlijke orde van Melchizedek.

© 2009 Gicky Soriano

Augustine M Kabutha op 02 mei 2019:

Wanneer je God vertrouwt wees transparant, verantwoordelijk en trouw aan God alles zal goed met je zijn

Ernest Nuamah op 30 oktober 2018:

Ik ben dankbaar voor dit artikel. Het is nuttig voor mij geweest. Ik werd gevraagd om les te geven over het onderwerp van geven in mijn kerk en dit artucle heeft me geholpen om over het onderwerp te leveren. God zegene u.

ashish op 31 mei 2018:

zo goed

Chin chin uit Filipijnen op 28 juni 2017:

Mooie samenvatting van hoe wij, christenen, aan God zouden moeten geven. Ik heb horen zeggen dat hoe we geven belangrijker is dan hoeveel we geven. God ziet wat in ons hart is.

tom op 16 januari 2012:

Jarenlang ben ik schuldig geweest aan het niet geven omdat 10% geen mogelijkheid was vanwege schulden. Schuldgevoel verteerde me! Bedankt dat je me bevrijd hebt!

Gicky Soriano (auteur) uit Californië op 26 mei 2011:

Lita C. Malicdem

Moge God je leven zegenen als je deze principes in de praktijk leert brengen.

Lita C. Malicdem uit Filippijnen op 26 mei 2011:

De 6 principes klinken misschien licht en gemakkelijk te doen, maar dat zijn ze niet echt. Dit is een goede hub voor mij om te leren hoe te geven. Ik hou van de gelijkenis in #5. Dank u.

Gicky Soriano (auteur) uit Californië op 29 december 2010:

christ4ever, Bedankt voor het lezen van mijn hubs en het linken met uw gerelateerde onderwerp. Ik zal het zeker een keer lezen. God zegene u.

Rev. Teddy C. Ryan III uit een leven in zonde gered door de genade van de Heer – we zijn gezegend met de bediening in Florida & Georgia op 29 december 2010:

Ik struikelde net over je Hubs en zal ze meer lezen nu ik weet dat je hier bent. Ik heb je artikel gelinkt aan een serie die ik ook net over dit onderwerp heb geschreven: https://hubpages.com/religion-philosophy/Well-Done…

Ga zo door met het uitstekende werk in Zijn dienst!… Rev.Ted

Gicky Soriano (auteur) uit Californië op 10 augustus 2010:

smacky, Voel je vrij om deze hub te delen. Bedankt voor het bezoek en moge God je zegenen.

smacky op 10 augustus 2010:

goed werk.kkep it up….kan ik dit delen in onze kerk?

Gicky Soriano (auteur) uit Californië op 08 juli 2010:

Dexter, Ik waardeer het bezoek en je bemoedigende woorden. Bedankt en God zegene je.

Dexter | techathand.net on July 08, 2010:

Groot artikel.. I love when you say give secretly 🙂 keep up the good work. and keep the good fight of faith

Gicky Soriano (auteur) from California on February 20, 2010:

scheng1,

Technisch gezien zit er waarheid in wat je zegt. Toch zijn er gevallen waarin ik zelf heb gegeven aan een behoeftige persoon, kerk of oorzaak in de vorm van contant geld in plaats van cheques. Contant geld in een ongemerkte enveloppe is niet te traceren. De identiteit van de gever blijft incognito. Alleen door deze handeling kan in het geheim worden gegeven.

Dank u voor uw interactie met het materiaal in deze hub. Alle zegeningen.

scheng1 op 20 februari 2010:

Geef in het geheim is het deel dat de meesten van ons niet volgen, vooral wanneer er fiscale stimulans is om onze donatie aan liefdadigheid te verklaren.

Gicky Soriano (auteur) uit Californië op 16 februari 2010:

maheshpatwal, Bedankt voor uw bezoek en commentaar. Zegeningen voor u.

maheshpatwal from MUMBAI on February 16, 2010:

Zeer mooi geschreven hub met een mooie boodschap van menselijkheid……. hoop dat alle mensen op dezelfde manier denken zoals geschreven in de bijbel

Gicky Soriano (auteur) uit Californië op 01 februari 2010:

Deborrah, Moge God je leven en bediening verrijken als je doorgaat met in het geheim te geven, vrijgevig, doelgericht, vrolijk, opofferend, en proportioneel. Alle zegeningen voor jou.

DeBorrah K Ogans op 31 januari 2010:

Gicky Soriano, dat was echt mooi! Je hebt prachtig uitgelegd en anderen geïnspireerd om “God’s Way” te geven! Geven vanuit het hart met gebruikmaking van bovenstaande principes is heilzaam voor zowel de gever als de ontvanger! “God houdt van een blijmoedige gever…” Dank u voor het delen van deze inspirerende en inzichtelijke “Boodschap!” In His Love & Blessings!

Gicky Soriano (auteur) from California on January 13, 2010:

restoremyheart, Ik waardeer het bezoek en de opmerking. God zegene je.

restoremyheart op 12 januari 2010:

Ik heb nog nooit zo’n detail gelezen, over de gave van het geven! Het was heel mooi. Dank je:)

Gicky Soriano (auteur) uit Californië op 12 oktober 2009:

JesusEater, voel je vrij om dit artikel aan je discipelen aan te bevelen. Ik ben blij dat deze “Understanding Series” van hubs duidelijkheid brengt aan degenen die geïnteresseerd zijn in de basisprincipes van het geloof. Dank u voor uw gulle steun en bemoedigende commentaar. Het doet me veel plezier dat ik uw kerk kan dienen door deze hubs. Moge God de wandel van de discipelen van uw kerk zegenen en verdiepen, terwijl zij ernaar streven het koninkrijk te bevorderen.

JesusEater uit Quezon City, Filippijnen op 12 oktober 2009:

Dit is echt geweldig materiaal en verheldert veel kwesties (ik weet niet waarom sommigen hier problemen mee hebben) over geven. Kan ik dit artikel aan onze discipelen aanbevelen om te lezen? Een link naar deze van onze website voorzien? Bedankt voor deze hub, Gicky! Dit is weer een Koninkrijksvoorsprong om hier op te zetten. God’s glorie!

thefount uit North Central Louisiana op 31 augustus 2009:

Dit is een goed formaat voor onderwijs. Heel erg bedankt.

Isabel_Belicia op 29 augustus 2009:

Gicky,

Goede hub op het geven – Het is echt en daad van aanbidding

AKA Coffee Snob

James A Watkins uit Chicago op 29 augustus 2009:

Amen! Broeder, dit is een geweldig artikel over geven. Laten we bidden dat dit artikel veel gelezen wordt en een verschil maakt in de wereld. Dank u. Goed werk.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.