FULL TEXT OF THE HIGH COURT JUDGMENT / ORDER IS IS AS FOLLOWS:-

Heard Mr. Balbir Singh, learned senior counsel appearing for the petitioner and Ms. S. Linhares, learned junior standing counsel appearing for the respondents

2. Reguła. Uczony radca prawny występujący w imieniu pozwanych rezygnuje z doręczenia. Wysłuchanie niezwłocznie, za zgodą nauczonego obrońcy.

3. Składający petycję, między innymi, wnosi o unieważnienie i uchylenie zawiadomień z datą 16-1-2017 i 17-1-2017 wydanych State Bank of India, ICICI Bank Ltd., i HDFC Bank, zgodnie z sekcją 226(3) ustawy o podatku dochodowym, 1961, oraz wszystkich postępowań wszczętych w związku z nimi.

4. W skrócie, zdaniem składającego petycję, przedmiot powyższej petycji dotyczy lat oceny 2011-12 i 2012-13, które, według składającego petycję, zostały zakończone zgodnie z sekcją 143(3) ustawy, zgłaszając zapotrzebowanie na podatek w wysokości odpowiednio Rs. 12,85 crores i Rs. 21,61 crores. Nakazy oceny zostały wydane odpowiednio w dniach 14-3-2014 r. i 30-3-2015 r. Utrzymuje się również, że składający petycję złożył szczegółowy wniosek do pozwanego nr 1 o zawieszenie żądania za te lata oceny, między innymi wskazując, że większość kwestii stanowiących podstawę spornego żądania została rozstrzygnięta na korzyść składającego petycję w różnych decyzjach organów odwoławczych. Następnie w dniach 24-4-2014 r. lub około tej daty oraz 24-4-2015 r., odpowiednio w odniesieniu do dwóch lat oceny 2011-12 i 2012-13, składający petycję złożył odwołania do komisarza (ds. odwołań), które oczekują na rozpatrzenie. Następnie, według składającego petycję, w dniu 3-1-2017 r. pozwany nr 1 wystosował do składającego petycję pismo, w którym stwierdził, że w odniesieniu do różnych lat oceny, w tym wspomnianego wyżej żądania, nieuregulowane jest żądanie w wysokości 40,25 mld rubli. Składający petycję udzielił szczegółowej odpowiedzi, stwierdzając między innymi, że odzyskano już kwotę 10,74 mld Rs.74 crores has already been made, which, according to the petitioner is far in excess of the 15 per cent set by the CBDT vide its Office Memorandum date 29-2-2016 ((2016) 132 DTR (St) 341 : (2016) 284 CTR (St) 6) and the decision of this Court in the case of Andrew Telecornrnunications India (P) Ltd. v. Principal Commissioner & Ors. passed in Writ Petn. No. 1021 of 2016 ((2017) 295 CTR (Bom) 557 : (2017) 152 DTR (Bom) 80-E.J. Jest jednak twierdzone przez składającego petycję, że składający petycję złożył petycję przed pozwanym nr 2 wskazując, że większość kwestii dających podstawę do spornego żądania jest rozstrzygnięta na korzyść składającego petycję, w odniesieniu do których nie można dokonać odzyskania i bez uszczerbku, ponad 15 procent spornego żądania, zgodnie z memorandum biurowym CBDT data 29-2-2016, zostało już odzyskane za lata oceny 2011-12 i 2012- 13. The said petition came to be rejected by the respondent No. 2 by directing the petitioner to approach the respondent No. 3 though it was admitted that not more than 15 per cent of the total demand can be recovered in terms of the Office Memorandum date 29-2-2016 wydanym przez CBDT. Szczegółowa petycja została następnie złożona przed pozwanym nr 3 w dniu 18-1-2017 r., ujawniając wyżej wymienione fakty. Jednak w czasie bezkrólewia, gdzieś w dniach 16-1-2017 i 17-1-2017, pozwany nr 1 wydał zaskarżone zawiadomienia na mocy sekcji 226(3) Ustawy do banków, zajmując rachunki bankowe składających petycję, a mianowicie konto nr 31753129234 w SBI, 136405000027 w ICICI Bank Ltd. i 12130310000107 w HDFC Bank. Będąc poszkodowanym w wyniku wspomnianych zawiadomień, składający petycję zwrócił się do tego sądu z powyższą petycją.

5. Pan Balbir Singh, starszy radca prawny występujący w imieniu składającego petycję, zwrócił uwagę na fakt, że respondenci nie mają podstaw do wydania zaskarżonych nakazów zajęcia rachunków składającego petycję, ponieważ, według niego, ponad 15% spornego zapotrzebowania zostało już zabezpieczone na rzecz respondentów. Uczony starszy obrońca wskazuje ponadto, że chociaż odwołanie jest rozpatrywane przez komisarza (ds. odwołań), pozwany nr 1 błędnie przystąpił do zajęcia wspomnianych rachunków bankowych składającego petycję. Uczony starszy radca prawny wskazuje ponadto, że ta skarga składającego petycję nie jest już res Integra w świetle wyroku tego Sądu w sprawie Andrew Communications India (P) Ltd. (supra). (supra).

6. Z drugiej strony pani Linhares, uczony obrońca występujący w imieniu respondentów, nie kwestionuje, że w rzeczywistości składającemu petycję należy się kwota 10,74 mld Rs. z tytułu kwoty zwrotu, która stanowi ponad 15 procent spornego żądania wynikającego z zaskarżonego nakazu zajęcia. Uczony obrońca nie kwestionuje również tego, że fakty w obecnej sprawie są identyczne z faktami w sprawie Andrew Communications India (P) Ltd. (supra). (supra).

7. Wysłuchaliśmy oświadczeń uczonego obrońcy i przejrzeliśmy również dokumentację. Z powodów podanych we wspomnianym wyroku tego Sądu w sprawie Andrew Communications India (P) Ltd. (supra) i ponieważ nie ma sporu co do tego, że fakty tam przedstawione są identyczne z faktami w obecnej sprawie, nie mamy powodu, aby przyjąć odmienny pogląd w obecnej petycji. Wprawdzie 15% spornej kwoty zostało już odzyskane przez pozwaną spółkę i taka kwota jest objęta memorandum biurowym dt. 29-2-2016 issued by the CBDT. In such circumstances, we find that the respondents were not justified to pass the impugned attachment notices under section 226(3) of the Act. The claim of the petitioner, at this stage, seeking refund of the amounts attached pursuant to such directions, is not at all justified and cannot be granted in the present petition.

8. The learned senior counsel appearing for the petitioner has placed on record a Memo showing the actual amount in dispute for the subject assessment years, as well as the amounts recovered based on refund orders, which figures are not disputed by the learned counsel appearing for the respondents. Wspomniane Memo jest oznaczone X” dla identyfikacji.

9. W związku z powyższym, zaskarżone zawiadomienia z datą 16-1-2017 i 17-1-2017 wydane State Bank of India, ICICI Bank Ltd., i HDFC Bank na mocy sekcji 226(3) ustawy w odniesieniu do lat oceny 2011-12 i 2012-13 zostają unieważnione i uchylone. Zasadzie nadaje się charakter bezwzględny w powyższym zakresie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.