Chrześcijanie powinni czerpać wielką radość z możliwości odzwierciedlania i uczestniczenia w Bożych atrybutach poprzez akt dawania.

Podstawowe priorytety biblijne są proste i nieskomplikowane

Nasz Bóg jest Bogiem dającym. Dawanie jest jednym z Jego atrybutów. Chrześcijanie powinni czerpać wielką radość z możliwości odzwierciedlania i uczestniczenia w Bożych atrybutach poprzez akt dawania. Czy chrześcijanie powinni przeznaczać dziesiątą część wszystkich swoich dochodów na lokalny kościół? Jak wierzący powinni oceniać swoją ofiarność? Zarówno Stary jak i Nowy Testament pomagają nam uporządkować i rozwiązać problem dezorientacji, jaki wielu czuje w związku z dawaniem. Podstawowe priorytety biblijne są proste i bezpośrednie. Dawanie jest na pierwszym miejscu. Następujące sześć zasad dawania uczy nas, jak dawać:

1. Dawaj potajemnie

Dawanie jest intymnym aktem pomiędzy dającym a Bogiem. Jest to praktyka, która jest prywatnie strzeżona i wykonywana w tajemnicy. Jezus mówi: „Strzeżcie się praktykowania waszej pobożności przed innymi, abyście byli przez nich widziani, bo wtedy nie macie nagrody od Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 6, 1). Tracimy naszą nagrodę z naszym Ojcem w niebie, jeśli otwarcie praktykujemy i dumnie ogłaszamy nasze dawanie przed mężczyznami i kobietami. Dawca jest odpowiedzialny przed Bogiem i przed nikim innym – to praktycznie nie jest niczyja sprawa. Dający powinien szukać raczej Bożej odpowiedzi w posłuszeństwie wobec aktu dawania, niż podziwu ludzi w hipokryzji wywyższania się (Mt 6,2-4; Łk 18,9-14)).

2. Dawaj hojnie

Jak dużo powinniśmy dawać? W OT znajdujemy dwa rodzaje dawania. Pierwszy rodzaj to dziesięcina, czyli jedna dziesiąta. Drugim rodzajem jest ofiara dobrowolna, dar, który jest ponad dziesięcinę (Wj 36,3). W rzeczywistości, w OT znajdujemy kilka rodzajów dziesięciny – jedną dla cudzoziemca, sieroty i wdowy (Pwt 14,29). Inne były przeznaczone na potrzeby społeczne i kulturalne Izraela, jak również na utrzymanie rządu (1 Sam 8:11-18). Dziesięcina z wszystkich plonów i stad była wymagana na utrzymanie lewitów i kapłanów (Kpł 27:30-33). Nowy Testament nie kładzie nacisku na znaczenie utrzymania starotestamentowej praktyki dziesięciny. Dzisiejszy model dawania równa się temu z OT – ofiara wolnej woli – dobrowolny akt jednostki, a nie akt nakazany przez prawo. Chociaż ofiara dobrowolna nie była prostym sposobem dawania, nie stanowiła stałej kwoty ani procentu dochodu, nie była pozbawiona instrukcji biblijnych (2 Kor 9,6). Wykraczała ona poza literę prawa do praktyki dawania w Duchu Chrystusa (2 Kor 3,6). Dawanie pozwala nam w konkretny sposób zademonstrować naszą wiarę w Boga pod łaską.

3. Dawaj celowo

Trzecia zasada dawania znajduje się w 2 Kor 9,7a, gdzie Paweł mówi: „Każdy z was powinien dawać tak, jak postanowił…”. Ten, kto ma wyrobiony umysł, pogodził się z sercem przeznaczonym do dawania. Wiąże się to z planowaniem na przyszłość poprzez świadome przemyślenie naszego dawania z wyprzedzeniem, jeszcze zanim ten akt zostanie dokonany. Jednak nie powinniśmy zapominać, że istnieje akt dobrowolnego dawania, który był doświadczany w OT – dawania, które płynie swobodnie i spontanicznie z wdzięcznego serca. Ludzie dawali swój czas, talenty i finanse nie z poczucia obowiązku czy w oczekiwaniu na obiecane błogosławieństwo, ale z wdzięczności za życie ofiarowane przez hojnego Boga (Wj 36; 2 Krl 35; Ezdr 1,4).

4. dawaj radośnie

W drugiej połowie 2 Kor 9:7b znajduje się czwarta zasada: „…niechętnie lub pod przymusem, gdyż Bóg miłuje radosnego dawcę.” Dawanie celowo strzeże dawcę przed pozbawieniem go radości dawania. Radosna postawa przed Bogiem jest celem dawcy. Cokolwiek mniej, niechętnie, wymuszone lub w ostatniej chwili, tłumi stan wesołości. Zaplanowane ramy czasowe, które są rozsądne i celowe, powodują, że kultywujemy ducha radości w naszym dawaniu.

5. Ofiarnie dawaj

Piątą zasadę znajdujemy w historii o ofierze wdowy, która złożyła wszystko, co miała. Jezus posłużył się jej przykładem, mówiąc: „Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa złożyła więcej niż wszyscy, którzy wnoszą do skarbony. Wszyscy oni bowiem wnieśli datki ze swego dostatku, lecz ona ze swego ubóstwa złożyła wszystko, co miała, wszystko, co miała na życie” (Mk 12, 41-44). Istnieje wielka różnica między wkładem bogatych a zaangażowaniem tej ubogiej wdowy. To pierwsze nic ich nie kosztowało, ponieważ nie miało większych konsekwencji w dawaniu tego, czego nie potrzebowali, aby istnieć i być zależnymi od Boga. Podczas gdy ta druga nie zatrzymała wszystkiego, co miała, aby przeżyć, wiedząc, że Bóg ostatecznie zatroszczy się o każdą jej potrzebę. Przez wiarę dajemy ofiarnie to, co mamy, aby w pełni polegać na Bogu w kwestii naszego chleba powszedniego (Mt 6:8,11, 25-34; Flp 4:19). Dlaczego wdowa miałaby samolubnie chwycić swoje dwie ostatnie miedziane monety, aby się utrzymać, zamiast zaufać Bogu z pustymi rękami, że On może je wypełnić jej potrzebami i rozwijać się dzięki codziennej zależności od Niego? Musimy również pamiętać, że Jezus dał siebie jako pierwszorzędny przykład dawania: „Znacie bowiem wspaniałomyślny czyn Pana naszego Jezusa Chrystusa, że chociaż był bogaty, dla was stał się ubogim, abyście ubóstwem jego stali się bogaci” (2 Kor 8,9).

6. Dawaj proporcjonalnie

Szósta i ostatnia zasada przypomina, aby dawać proporcjonalnie do swojego dobrobytu. Paweł napisał: „Pierwszego dnia każdego tygodnia każdy z was ma odkładać i oszczędzać to, co dodatkowo zarobi” (2 Kor 16,2). Zgodnie z podejściem NT do dawania, apostoł nie wprowadził sztywnych reguł dotyczących konkretnych kwot czy procentów z tego, co się zarobiło, ale przypomniał wierzącym, że dawanie powinno odbywać się proporcjonalnie do dodatkowych dochodów, którymi Bóg nas obdarza (Pwt 8,1; 1 Krl 29,1). Powinniśmy nie tylko dawać regularnie, ale także proporcjonalnie do Tego, który nas obdarzył (1 Tm 6:17). Dobrobyt finansowy w naszym życiu nie powinien dawać nam pozwolenia na wydawanie go według własnego uznania. Nie jest to przepustka do samozadowolenia, do stylu życia pełnego luksusu, ani do luzu, który ogranicza nasze wydatki. Bogactwo w naszym życiu oznacza większą możliwość zaangażowania się w bogobojny atrybut, jakim jest dawanie. W miarę jak Bóg wzbogaca nasze życie, musimy dokonywać inwentaryzacji Jego łaskawych błogosławieństw i ponownie ocenić, jaką część powinniśmy Mu zwrócić, aby kontynuować Jego dzieło w królestwie.

W sensie praktycznym, dziesięcina z OT została wchłonięta przez nauczanie NT na temat dawania. Nie tylko zrównała się ona z dobrowolną ofiarą praktykowaną w OT, ale także zachęca nas do dawania w sekrecie, hojnie, celowo, radośnie, ofiarnie i proporcjonalnie regularnie, z wdzięcznym sercem wobec dającego Boga.

Przypisy końcowe

Albert J. Johnson, A Christian’s Guide to Family Finances (Wheaton: Victor Books, 1983), 43. Według Johnsona „rola, jaką odgrywała dziesięcina we wspieraniu narodu i potrzebujących, została w dużej mierze przejęta przez rząd.” Dziesięcina z OT, jaką znamy, została zastąpiona przez rządową formę opodatkowania. Podatki są dziś zbierane i przeznaczane na opiekę społeczną, ubezpieczenia społeczne, sztukę i naukę oraz inne wydatki rządowe.

Tamże, Nieliczne wzmianki o dziesięcinie odnoszą się do jej nadużywania (Mt 23,23; Łk 18,11-12). Wyjątkiem jest List do Hebrajczyków 7:5-9, w którym dziesięcina została podniesiona w celu udowodnienia kwestii dotyczącej kapłańskiego porządku Melchizedeka.

© 2009 Gicky Soriano

Augustine M Kabutha on May 02, 2019:

Gdy ufasz Bogu bądź przejrzysty,odpowiedzialny i wierny Bogu wszystko będzie dobrze dla ciebie

Ernest Nuamah on October 30, 2018:

Jestem wdzięczny za ten artykuł. Okazał się on dla mnie pomocny. Poproszono mnie o nauczanie na temat dawania w moim kościele, a ten artukuł pomógł mi dostarczyć na ten temat. God bless you.

ashish on May 31, 2018:

so good

Chin chin from Philippines on June 28, 2017:

Wspaniałe podsumowanie tego, jak my, chrześcijanie, powinniśmy dawać Bogu. Słyszałem, że to, jak dajemy, jest ważniejsze niż to, ile dajemy. Bóg widzi, co jest w naszych sercach.

tom 16 stycznia 2012:

od lat jestem winny tego, że nie dawałem, ponieważ 10% nie było możliwe z powodu długu. Poczucie winy pochłaniało mnie! Dzięki za uwolnienie mnie!

Gicky Soriano (autor) z Kalifornii 26 maja 2011:

Lita C. Malicdem

Może Bóg pobłogosławi twoje życie, jak nauczysz się stosować w praktyce te zasady.

Lita C. Malicdem z Filipin 26 maja 2011:

Te 6 zasad może brzmieć lekko i łatwo zrobić, ale nie są, naprawdę. To jest dobre centrum dla mnie, aby nauczyć się jak dawać. Uwielbiam przypowieść w #5. Dziękuję.

Gicky Soriano (autor) z Kalifornii 29 grudnia 2010:

christ4ever, Dzięki za danie mojego hubu do przeczytania i powiązanie go z twoim pokrewnym tematem. I’ll definitely give it a read. God bless you.

Rev. Teddy C. Ryan III z życia w grzechu uratowany przez łaskę Pana – jesteśmy błogosławieni z posługi na Florydzie & Georgia 29 grudnia 2010:

Właśnie natknąłem się na twoje Huby i będę je czytać więcej teraz, że wiem, że jesteś tutaj. I’ve linked your article to a series I likewise just wrote on the topic: https://hubpages.com/religion-philosophy/Well-Done…

Podtrzymuj wspaniałą pracę w Jego służbie!…. Rev.Ted

Gicky Soriano (autor) z Kalifornii 10 sierpnia 2010:

smacky, Feel free to share this hub. Dzięki za wizytę i niech Bóg Cię błogosławi.

smacky 10 sierpnia 2010:

dobra robota.kkep it up….can I share this in our church?

Gicky Soriano (autor) z Kalifornii 08 lipca 2010:

Dexter, Doceniam wizytę i Twoje zachęcające słowa. Dzięki i niech Bóg Cię błogosławi.

Dexter | techathand.net w dniu 08 lipca 2010:

Świetny artykuł… I love when you say give secretly 🙂 keep up the good work. and keep the good fight of faith

Gicky Soriano (autor) from California on February 20, 2010:

scheng1,

Technicznie, jest prawda w tym, co mówisz. Jednak istnieją przypadki, w których ja sam dałem w kierunku potrzebującej osoby, kościoła lub sprawy w formie gotówki, a nie czeków. Gotówka w nieoznakowanej kopercie jest nie do zidentyfikowania. Tożsamość darczyńcy pozostaje incognito. To jest tylko przez ten akt, że dawanie może być zrobione w tajemnicy.

Dziękuję za interakcję z materiałem w tym hubie. All blessings.

scheng1 on Luty 20, 2010:

Dawaj potajemnie jest częścią, której większość z nas nie przestrzega, zwłaszcza gdy istnieje zachęta podatkowa do zadeklarowania naszej darowizny na cele charytatywne.

Gicky Soriano (autor) z Kalifornii na Luty 16, 2010:

maheshpatwal, Dzięki za wizytę i komentarz. Blessings to you.

maheshpatwal from MUMBAI on February 16, 2010:

Bardzo pięknie napisany hub z ładnym przesłaniem ludzkości……. Mam nadzieję, że wszyscy ludzie myślą w ten sam sposób, jak napisano w Biblii

Gicky Soriano (autor) z Kalifornii w dniu 01 lutego 2010:

Deborrah, Niech Bóg wzbogaci twoje życie i służbę, gdy nadal będziesz dawać potajemnie, hojnie, celowo, radośnie, ofiarnie i proporcjonalnie. Wszystkie błogosławieństwa dla ciebie.

DeBorrah K Ogans 31 stycznia 2010:

Gicky Soriano, to było naprawdę miłe! Wspaniale wyjaśniłeś i zainspirowałeś innych do dawania „Bożej drogi”! Dawanie z serca wykorzystując powyższe zasady jest korzystne zarówno dla dawcy i odbiorcy! „Bóg kocha radosnego dawcę…” Dziękuję za podzielenie się tym inspirującym i wnikliwym „Przesłaniem”! W Jego Miłości & Błogosławieństwa!

Gicky Soriano (autor) z Kalifornii 13 stycznia 2010:

restoremyheart, doceniam wizytę i komentarz. God bless you.

restoremyheart on January 12, 2010:

I never read such detail, on the gift of giving! To było bardzo miłe. Dziękuję:)

Gicky Soriano (autor) z Kalifornii 12 października 2009:

JesusEater, nie krępuj się polecić tego artykułu swoim uczniom. Cieszę się, że ta „Seria Zrozumieć” węzłów przynosi jasność dla tych, którzy są zainteresowani w podstawowych zasadach wiary. Dziękuję ci za twoje hojne wsparcie i zachęcający komentarz. Jest mi niezmiernie miło, że mogę służyć waszemu kościołowi poprzez te huby. Niech Bóg błogosławi i pogłębia drogę uczniów waszego kościoła, którzy starają się rozwijać królestwo.

JesusEater z Quezon City, Filipiny 12 października 2009:

To jest naprawdę świetny materiał i wyjaśnia wiele kwestii (nie wiem dlaczego niektórzy mają z tym problemy) dotyczących dawania. Czy mogę polecić ten artykuł do przeczytania naszym uczniom? Podać link do niego z naszej strony internetowej? Dzięki za ten rozdział, Gicky! Jest to kolejny krok naprzód w Królestwie, który możemy tutaj ustanowić. Chwała Bogu!

thefount z North Central Louisiana 31 sierpnia 2009:

To jest dobry format do nauczania. Dziękuję bardzo.

Isabel_Belicia 29 sierpnia 2009:

Gicky,

Wspaniały hub o dawaniu – to jest naprawdę i akt Uwielbienia

AKA Coffee Snob

James A Watkins z Chicago 29 sierpnia 2009:

Amen! Bracie, to jest wspaniały artykuł o dawaniu. Módlmy się, aby ten artykuł był szeroko czytany i aby zmienił świat na lepsze. Dziękuję. Dobra robota.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.