Generiskt namn: perindopril (per IN doe pril)
Märkesnamn: Aceon

Medicinskt granskad av Philip Thornton, DipPharm. Senast uppdaterad 1 maj 2019.

 • Användning
 • Varningar
 • Dosering
 • Vad man bör undvika
 • Biverkningar
 • Interaktioner

Märkesnamnet Aceon har upphört att användas i USA.S. Om generiska versioner av denna produkt har godkänts av FDA kan det finnas generiska motsvarigheter tillgängliga.

Vad är Aceon?

Aceon (perindopril) är en ACE-hämmare. ACE står för angiotensinkonverterande enzym.

Aceon används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) och för att förebygga hjärtinfarkt hos personer med kranskärlssjukdom.

Aceon kan också användas för syften som inte anges i denna läkemedelsguide.

Varningar

Använd inte Aceon om du är gravid. Om du blir gravid ska du sluta ta detta läkemedel och informera din läkare omedelbart.

Du ska inte använda perindopril om du någonsin har haft angioödem. Ta inte Aceon inom 36 timmar före eller efter att du tagit läkemedel som innehåller sacubitril (till exempel Entresto).

Om du har diabetes ska du inte använda detta läkemedel tillsammans med läkemedel som innehåller aliskiren (blodtrycksmedicin).

För att ta detta läkemedel

Du ska inte använda Aceon om du är allergisk mot perindopril eller om:

 • du har ärftligt angioödem;

 • du har nyligen tagit en hjärtmedicin som heter sacubitril; eller

 • du är allergisk mot någon annan ACE-hämmare, såsom benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, kinapril, ramipril eller trandolapril.

Ta inte Aceon inom 36 timmar före eller efter att du tagit läkemedel som innehåller sacubitril (till exempel Entresto).

Om du har diabetes får du inte använda Aceon tillsammans med läkemedel som innehåller aliskiren (blodtrycksmedicin).

Du kan också behöva undvika att ta Aceon tillsammans med aliskiren om du har njursjukdom.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

 • njursjukdom (eller om du står på dialys);

 • leversjukdom;

 • hjärtsjukdom eller hjärtsvikt;

 • diabetes; eller

 • en bindvävssjukdom som Marfans syndrom, Sjögrens syndrom, lupus, sklerodermi eller reumatoid artrit.

Använd inte om du är gravid och informera din läkare omedelbart om du blir gravid. Perindopril kan orsaka skada eller dödsfall hos det ofödda barnet om du tar läkemedlet under din andra eller tredje trimester.

Det kan vara osäkert att amma när du använder detta läkemedel. Fråga din läkare om eventuella risker.

Hur ska jag ta Aceon?

Tag Aceon exakt enligt anvisningarna. Följ alla anvisningar på din receptbelagda etikett och läs alla läkemedelsguider eller bruksanvisningar. Din läkare kan ibland ändra din dos.

Ta varje dos med ett fullt glas vatten. Drick mycket vätska medan du tar Aceon.

Du kan ta Aceon med eller utan mat.

Ditt blodtryck måste kontrolleras ofta. Din njur- eller leverfunktion kan också behöva kontrolleras.

Ringa din läkare om du har pågående kräkningar eller diarré, eller om du svettas mer än vanligt. Du kan lätt bli uttorkad när du tar perindopril. Detta kan leda till mycket lågt blodtryck, elektrolytrubbningar eller njursvikt.

Om du behöver opereras, tala om för kirurgen i förväg att du använder perindopril.

Om du behandlas för högt blodtryck ska du fortsätta att använda detta läkemedel även om du mår bra. Högt blodtryck har ofta inga symtom. Du kan behöva använda blodtrycksmedicin resten av livet.

Lagra vid rumstemperatur bort från fukt och värme.

Doseringsinformation

Utomatisk vuxendos vid kranskärlssjukdom:

Initialdos: 4 mg oralt en gång dagligen i 2 veckor, öka sedan till underhållsdos enligt tolerans.
Underhållsdos: 8 mg oralt en gång dagligen
Användning: Behandling av patienter med stabil kranskärlssjukdom för att minska risken för kardiovaskulär mortalitet eller icke-fatal hjärtinfarkt.

Ursprunglig vuxendos vid hypertoni:

Initialdos: 4 mg oralt en gång dagligen
Underhållsdos: 4 till 8 mg oralt per dag i 1 eller 2 delade doser
Maximaldos: 16 mg/dag
Kommentarer: Hos patienter som behandlas med ett diuretikum bör man överväga att minska diuretikadosen innan man börjar med detta läkemedel.

Utomatisk geriatrisk dos vid kranskärlssjukdom:

Övre än 70 år:
Initialdos:
-Vecka 1: 2 mg oralt en gång dagligen
-Vecka 2: 4 mg oralt en gång dagligen, öka sedan till underhållsdos enligt tolerans.
Underhållsdos: 8 mg oralt en gång dagligen
Användning: Behandling av patienter med stabil kranskärlssjukdom för att minska risken för kardiovaskulär mortalitet eller icke-dödlig hjärtinfarkt.

Utomatisk geriatrisk dos vid hypertoni:

Initialdos: 4 mg per dag oralt i 1 eller 2 delade doser
Kommentarer: Erfarenhet av doser över 8 mg är begränsad; administrera med noggrann blodtrycksmätning och dostitrering.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta medicinen så snart du kan, men hoppa över den missade dosen om det snart är dags för nästa dos. Ta inte två doser samtidigt.

Vad händer om jag överdoserar?

Sök akut läkarvård eller ring Gifthjälpen på 1-800-222-1222.

Vad ska du undvika

Undvik att resa dig upp för snabbt från sittande eller liggande läge, annars kan du känna dig yr. Ställ dig långsamt upp och stabilisera dig själv för att förhindra ett fall.

Använd inte kaliumtillskott eller saltersättning, om inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

Aceon-biverkningar

Hämta akut läkarhjälp om du har tecken på en allergisk reaktion på Aceon: nässelfeber; svåra magsmärtor, svårighet att andas; svullnad i ansiktet, på läpparna, på tungan eller i halsen. Det kan vara mer sannolikt att du får en allergisk reaktion om du är afroamerikansk.

Ringa din läkare omedelbart om du har:

 • en yrselkänsla, som om du skulle svimma;

 • feber, frossa, värk i kroppen, influensasymtom, sår i munnen och halsen;

 • mindre eller ingen urinering;

 • svullnad, snabb viktökning;

 • hög kaliumhalt – illamående, långsam eller ovanlig hjärtfrekvens, svaghet, rörelseförlust;

 • blek hud, lätt att få blåmärken eller blödningar; eller

 • jävulsot (gulfärgning av hud eller ögon).

Hälsosamma biverkningar av Aceon kan vara:

 • svimmelhet;

 • ryggsmärta; eller

 • hosta.

Detta är inte en fullständig lista över biverkningar och andra kan förekomma. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Vilka andra läkemedel påverkar Aceon?

Berätta för din läkare om alla dina andra läkemedel, särskilt:

 • lithium;

 • ett diuretikum eller ”vattenpiller”;

 • guldinjektioner för att behandla artrit; eller

 • nonsteroida antiinflammatoriska läkemedel – aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diklofenak, indometacin, meloxicam och andra.

Denna lista är inte fullständig. Andra läkemedel kan interagera med perindopril, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade produkter. Alla möjliga läkemedelsinteraktioner är inte listade här.

Mer om Aceon (perindopril)

 • Biverkningar
 • Under graviditet eller amning
 • Doseringsinformation
 • Läkemedelsbilder
 • Läkemedelsinteraktioner
 • En Español
 • Läkemedelsklass: Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors
 • FDA Alerts (1)

Konsumentresurser

 • Fördjupad läsning

Resurser för yrkesverksamma

 • Reskriptionsinformation
 • … +1 mer

Relaterade behandlingsguider

 • Koronar Arteriesjukdom
 • Diabetisk njursjukdom
 • Hjärtattack
 • Härtsvikt
 • Hög blodtryck
 • Vänster ventrikulär dysfunktion

Förlängre information

Håll dig till minnet, Förvara detta och alla andra läkemedel utom räckhåll för barn, dela aldrig dina läkemedel med andra och använd Aceon endast för den indikation som föreskrivs.

Sök alltid din vårdgivare för att försäkra dig om att den information som visas på denna sida gäller för dina personliga förhållanden.

Medicinsk ansvarsfriskrivning

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.