Kognitiv beteendeterapi och ätstörningar: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad behandlingsmodell som fokuserar på premissen att en individs tankar, känslor och beteenden är sammanflätade och kan i slutändan omstruktureras för att stödja mer produktiva åtgärder. Historiskt sett har KBT varit rotad i behandlingen av depression och ångest, men blir allt vanligare i behandlingsmiljöer för ätstörningar, särskilt på senare tid med Binge Eating Disorder (BED).

CBT fokuserar på tre behandlingsfaser – den beteendemässiga fasen, den kognitiva fasen och underhålls- och återfallsfasen. Nedan följer en översikt över varje fas, med kritiska behandlingskomponenter som är specifika för populationen med Binge Eating Disorder:

Beteendefas: I den här fasen bygger patienten och klinikern/terapeuten upp en relation. Patienten identifierar negativa känslor och beteenden, och med stöd av klinikern/terapeuten utvecklas en plan för att normalisera ätbeteenden.

Detta kräver:

1. Att ta upp & minimering av negativa beteenden som är förknippade med BED såsom episodiskt binge eating och efterföljande beteenden som härrör från skuld och skam.
2. Att tillhandahålla utbildning och medvetenhet om balanserade måltider, måltidsplanering och näring.
3. Att utveckla copingstrategier för att hantera negativa känslor som framkallar episodiska binge-beteenden. Distraktion, förlängning av suget och tankestopp är några av de färdigheter som lärs ut för att hantera överväldigande sug.

Kognitiv fas: I den här fasen introduceras tekniker för ”kognitiv omstrukturering”. Patienterna uppmuntras att utmana sin tankeprocess och lära sig att identifiera ohälsosamma, behandlingsstörande tankar. De får stöd för att omforma sina tankar genom att utveckla nya perspektiv.

Detta kräver:

4. Övervinna konkreta & förvrängda tankar om negativ kroppsbild eller självkänsla som gäller en orealistisk nivå av perfektionism.
5. Förbättring av mellanmänskliga relationer börjar här. Patienterna identifierar ohälsosamma tankemönster och tittar introspektivt på hur deras tankar påverkar relationer och kommunikationsmönster med andra.
6. Tillhandahåller ökad hoppfullhet, eftersom patienterna får insikt i hur deras tankar påverkar deras beteende och börjar omfamna en positiv förändring.

Underhåll & Återfallsförebyggande fas: Denna sista fas fokuserar på att bibehålla de färdigheter som man lärt sig under de tidigare behandlingsfaserna. En omfattande plan för återfall och återhämtning utarbetas av patienten, med klinikerns/terapeutens stöd, för att hjälpa patienten att hantera de negativa tankar och beteenden som är förknippade med BED.

Detta kräver:

7. Förbättrat självförtroende eftersom patienterna blir mer bekväma med att använda de förvärvade färdigheterna och kan identifiera utlösande faktorer innan de manifesterar sig i negativa tankar och beteenden. Patienterna bör stärkas positivt av de märkbara framsteg som är synliga för dem själva och andra.
8. Uppnå holistisk läkning när BED-symptomen förbättras och stabiliseras. Patienterna bör kunna fokusera på grundorsaken och på efterföljande områden av psykisk och fysisk hälsa som kommer att hjälpa dem att övergå till ett liv i återhämtning.

CBT är inte lätt – och kräver verkligen tålamod. Men med hjälp av dessa steg kan kliniker verkligen göra skillnad genom att omforma tankesättet och tillhandahålla ovärderliga färdigheter för patienter med binge eating disorder på deras resa framåt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.