DIBELS Nonsense Word Fluency (NWF) är ett standardiserat, individuellt administrerat test av den alfabetiska principen, inklusive bokstav-ljudkorrespondens där bokstäverna representerar de vanligaste ljuden, och av förmågan att kombinera bokstäverna till ord där bokstäverna representerar de vanligaste ljuden (Kaminski & Good, 1996). Eleven får ett 8,5″ x 11″ stort pappersark med slumpmässigt ordnade VC- och CVC-nonsensord (t.ex. sig, rav, ov) och ombeds att verbalt producera de enskilda bokstavsljuden i varje ord eller läsa hela ordet. Om stimulusordet till exempel är ”pov” kan eleven säga /p/ /o/ /v/ eller säga ordet /pov/ för att få totalt tre bokstavsljud rätt. Eleven får en minut på sig att producera så många bokstavsljud som möjligt, och den slutliga poängen är antalet bokstavsljud som producerats korrekt på en minut. Eftersom måttet är flödesbaserat bör eleverna få en högre poäng om de fonologiskt omkodar ordet, eftersom de kommer att producera bokstavsljuden mer effektivt, och få en lägre poäng om de ger bokstavsljuden isolerat. Avsikten med detta mått är att eleverna ska kunna läsa okända ord som hela ord, inte bara nämna bokstavsljud så fort de kan. NWF-måttet tar cirka 2 minuter att administrera och har 20 alternativa former för att övervaka framstegen.

NWF administreras på dagis till och med tredje klass. Se DIBELS tidslinje för administrering för fullständig information.

För teknisk information om NWF-måttet se våra tekniska tekniska rapporter och National Center for Intensive Intervention.

Hur är NWF kopplat till Big Ideas in Beginning Reading?

NWF är ett mått som bedömer färdigheter i alfabetiska principer. Alfabetisk princip (AP) är:

  1. förmågan att associera ljud med bokstäver och använda dessa ljud för att bilda ord. Den består av två delar:
    • Alfabetisk förståelse: Bokstäver representerar ljud i ord.
    • Fonologisk omkodning (blandning): Bokstavsljud kan blandas ihop och kunskap om de systematiska förhållandena mellan bokstäver och fonem (bokstavsljudkorrespondens) kan användas för att läsa/avkoda ord.
  2. en förutsättning för ordidentifiering.

Om du vill lära dig mer om den alfabetiska principen kan du besöka webbplatsen Big Ideas in Beginning Reading (Stora idéer i begynnande läsning).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.