Uppförande är det sätt på vilket en person beter sig allmänt eller i en viss situation. Det finns beteenden som är socialt accepterade och andra som förkastas, vilket leder till utslagning. Det är också ett biologiskt begrepp som anger hur kroppen reagerar på stimuli och utför sina vitala funktioner.

Den vanligaste betydelsen av beteende är att det avser hur människor uppträder. Det är ett ämne av stort intresse inom psykologin, där det anses vara det sätt på vilket människor uttrycker sin personlighet. Detta innebär att det är genom beteende som människor manifesterar de särskilda egenskaperna hos sitt sätt att vara.

Psykologin betraktar beteende som ett begrepp som består av de yttre och synliga faktorer som individer uppvisar. Denna disciplin anser att det finns tre olika faktorer som påverkar och reglerar mänskligt beteende. För det första finns det ett syfte, målet bakom beteendet som genererar beteendet.

Sättet på vilket en person beter sig.

Inom syftet med beteendet finns motivationen, det vill säga orsaken till att beteendet mobiliseras. Den sista faktorn är kausalitet, vilket innebär att beteendet har sitt ursprung i en specifik orsak. Förutom dessa faktorer finns det andra faktorer som kan påverka det mänskliga beteendet.

Dessa faktorer som kan påverka hur ett beteende utvecklas är: Det finns miljöelement, dvs. den miljö som subjektet befinner sig i, de representerar externa faktorer. Sedan finns det biologiska element som har att göra med genetiska frågor som påverkar den biologiska processen. Dessa element utgör de interna faktorer som kan påverka människors beteende.

Av dessa faktorer och bestämningsfaktorer kan det finnas en stor variation av beteenden. Beteenden är de reaktioner som människor reagerar på olika situationer i enlighet med dessa faktorer. Dessutom har människor olika mål, personligheter och livssituationer, vilket gör att alla dessa frågor kan avgöra människors beteende.

Karaktärsdrag relaterade till beteende

På grund av dess egenskaper betraktas beteende som ett verktyg som gör det möjligt för människor att anpassa sig till den miljö där de lever. Som ett resultat av detta finns det olika typer av beteenden, t.ex: Intelligens, automatiska och instinktiva reflexer, adaptiva beteenden, kommunikativa beteenden och omedvetna beteenden.

Inom psykologin finns en gren som ägnar sig åt att studera beteenden och hur de kan manipuleras eller ändras. Denna gren av psykologin, som analyserar och studerar beteenden på ett vetenskapligt sätt, kallas den behavioristiska strömningen. I studiet av beteende tar denna disciplin hänsyn till sensoriska, kognitiva, emotionella och motoriska frågor.

Behaviourismen tar hänsyn till tre moment i beteendeprocessen: Först finns beteendet som sådant, sedan följer en analys av beteendet baserad på erfarenhet och slutligen finns beteendets struktur.

Behaviourism är en gren av psykologin som ägnar sig åt studiet av beteende och hur det kan manipuleras eller ändras.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.